Η δημιουργία εικονικού μουσείου Μίκη Θεοδωράκη – Ζάτουνας στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9561/2021 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Στ. Πέτσα εντάσσεται το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών και ψηφιακού
περιεχομένου για την δημιουργία του εικονικού μουσείου Μίκη Θεοδωράκη – Ζάτουνας»
στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το ποσό χρηματοδότησης  του έργου είναι 690.000,00 €

Δείτε την απόφαση εδώ.