Ανοικτός διαγωνισμός για τη διαμόρφωση υπαιθρίου χώρου στη θέση Κουκούλα Τροπαίων

H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας ενέκρινε τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στη θέση Κουκούλα Τροπαίων», για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση 184.981,87 ευρώ, στον Κ.Α. 30.7326.70016 του προϋπολογισμού του Δήμου από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με κωδικό έργου στο ΠΔΕ 2019ΕΠ02610019 και Κωδικό ΟΠΣ 5044961 στο ΕΠ Πελοπόννησος 2014 – 2020.

Οι όροι της διακήρυξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας http://www.gortynia.gov.gr/