Δήμος Γορτυνίας: To νέο προεδρείο Δ.Σ. – Οι νέοι Αντιδήμαρχοι – Τα μέλη των επιτροπών

Κατά τη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας που πραγματοποιήθηκε στη Βυτίνα την Κυριακή 9.01.2022 νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Σταύρος Χριστόπουλος, πρώην Δήμαρχος Ηραίας. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Γιάννης Τσιόγκας και Γραμματέας ο Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης με την υπ’ αρ. 131/7-01-2022 απόφαση, όρισε Αναπληρωτή Δήμαρχο και Αντιδημάρχους στο Δήμο Γορτυνίας τους κάτωθι:

Α. Τον Απόστολο Αποστολόπουλο του Παναγή, Δημοτικό Σύμβουλο, να αναπληρώνει τον Δήμαρχο και ως υπεύθυνο λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής ήτοι:

 • Αναπληροί τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει η κωλύεται υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.
 • Συντονίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και έχοντας υπευθυνότητα και εποπτεία: του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, της λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας, της λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης, της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης, της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και του συντονισμού του Δημοτικού έργου με τελική λογοδοσία στο Δήμαρχο

Β. Τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 09.01.2022 μέχρι 08.01.2023, ως ακολούθως:

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΣΤΑΥΡΟ ΔΗΜΑΚΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:

Καθ’ ύλην:

α) θέματα συντήρησης, επισκευής, επέκτασης και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

β) Θέματα εκτέλεσης εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών καθώς και τοποθέτησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών γ) Θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΒΥΤΙΝΑΣ:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών στη δημοτική ενότητα

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου.

2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΖΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:

Καθ’ ύλην:

α) Καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης,

β) Θέματα Πολιτικής Προστασίας

Κατά τόπον για την Δημοτική Ενότητα ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους τοιν κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Νεκτάριος Μπαρούτσας του Παναγιώτη.

3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ’ ύλην:

α) Την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Κτηματολογίου

β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης

γ) Την ευθύνη και την παρακολούθηση της συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των οχημάτων, των μηχανημάτων έργου και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου,

δ) Την διαχείριση υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού

Kατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΗΡΑΙΑΣ

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα

β) Την παρακολούθηση τη; εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Κωνσταντίνος Σταθάς του Γεωργίου.

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΗΛΙΑ ΡΕΠΠΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας. στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως  εξής:
  Καθ’ ύλην:

α) Θέματα Υδρευσης – Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού, β) Θέματα Αρδευσης.

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ

α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ ύλην Αντιδήμαρχο

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος Παπαγιάννης του Αλκιβιάδη.

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας. στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:

α) θέματα Αγροτικής οδοποιίας.

β) Θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής Ανάπτυξης – κτηνοτροφίας)

Κατά τόπον για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ.

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων kui των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ’ύλην Αντιδήμαρχο

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας

6) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσιχυν. πιστοποιητικών kui λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται απο τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα opiu της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ηλίας Ρέππας του Δημητρίου.

 1. Την Δημοτική Σύμβουλο κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΕΤΣΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας. στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:

Καθ’ ύλην:

α) Τα θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης,

β) Τον συντονισμό Δράσεων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

γ) Την συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,

δ) Την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

ε) Την προώθηση και προβολή του αθλητισμού με την διοργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων, ημερίδων κλπ

στ) Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς αθλητισμού και νέας γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ ύλην Αντιδήμαρχο

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Τις αρμοδιότητες της ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Δημάκος του Κωνσταντίνου.

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΡΟΥΤΣΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΗ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας. στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής

Καθ’ ύλην:

α) Θέματα υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης,

β) Θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των ΑμεΑ

γ) Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας

δ) Εποπτεία γραφείου προμηθειών

ε) Θέματα τμήματος Εσόδων

στ) Θέματα ανάπτυξης και προώθησης εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ ύλην Αντιδήμαρχο

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας

δ) την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Δημήτριος Καζάς του Χρήστου.

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΑΘΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:

Καθ’ ύλην:

α) θέματα καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

β) Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων. υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών (άδειες παραγωγών)

γ) Την εποπτεία της λειτουργίας του Γραφείου Γεωργική: Ανάπτυξης

δ) Τον συντονισμό δράσεων για τα αδέσποτα.

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΤΡΟΠΑΙΩΝ:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ ύλην Αντιδήμαρχο.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα opiu της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Χρήστος Κατής του Γεωργίου.

 • ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας όρισε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας κ.κ. Δημήτριο Καζά του Χρήστου και Σταύρο Δημάκο του Κωνσταντίνου ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023.

Η σύνθεση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ έχει ως εξής:

Τακτικά Μέλη: 1. Απόστολος Αποστολόπουλος του Παναγή, 2. Δημήτριος Μπόρας του Νικολάου, 3. Λεωνίδας Συριόπουλος του Ιωάννη, 4. Ιωάννης Γιαννόπουλος του Σπυρίδωνος, 5. Γ εώργιος Δημόπουλος του Αθανασίου , 6. Μιλτιάδης Λύτρας του Δημητρίου

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου 2. Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου 3. Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος του Θεοδώρου 4. Δημήτριος Στρίκος του Παναγιώτη 5. Καλλίμαχος Πυρπυρής του Πάνου 6. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη

 • ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας όρισε τον Αντιδήμαρχο Γορτυνίας κ. Νεκτάριο Μπαρούτσα του Παναγιώτη ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου καθώς και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας κ.κ. Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου και Χρήστο Κατή του Γεωργίου ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Η σύνθεση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ του Δήμου Γορτυνίας έχει ως εξής:

Τακτικά Μέλη: 1. Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου 2. Βασίλειος Παπαγιάννης του Αλκιβιάδη 3. Κωνσταντίνος Σταθάς του Γεωργίου 4. Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος του Δημητρίου 5. Ιωάννης Τσιούλος του Αγγελή 6. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Ηλίας Ρέππας του Δημητρίου 2. Παναγιώτης Κουτρουμάνος του Ηλία 3. Αθανάσιος Τρυφωνόπουλος του Σπύρου 4. Παναγιώτης Μέγας του Δημητρίου 5. Δημήτριος Μουρούτης του Γεωργίου 6. Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος του Χρήστου.

Δείτε εδώ πως κύλησε η εκλογική διαδικασία σχετικά με την εκλογή των μελών κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 09.01.2022