Διαγωνισμός για το έργο “Περιφερειακός δρόμος Ελληνικού Γορτυνίας”

dimos gortynias

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ διακηρύττει ότι την 03η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Περιφερειακός δρόμος
Ελληνικού Δήμου Γορτυνίας (από τον Άγιο Ιωάννη έως τη διασταύρωση Καλυβάκια)» εκτιμώμενης αξίας 80.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η
του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ..
 Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 64.505,67 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου, με βάση τη αριθμ. 91/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας, ανέρχεται στο ποσό των 64.516,13 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 80.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%).
 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.gortynia.gov.gr.
 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27 – 12 – 2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 28 – 12 – 2021.
 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Έργων (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 01/09/2021.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.290,32 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Γορτυνίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 10 (δέκα) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
 Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του 5 ου ΕΑΠ.
 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας.
 Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας, που βρίσκονται στα Λαγκάδια Αρκαδίας Τ.Κ. 22010, αρμόδιος υπάλληλος κ. Δημήτριος Κοντός (τηλ.: 2795360503, Φαξ: 2795043215), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

  1. Διακήρυξη_ΑΔΑΜ_sign
  2. Περίληψη_διακήρυξης_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ_sign
  3. 99_2021_ΤΕΧΝΙΚΗ_ΜΕΛΕΤΗ_sign
  4. ΑΟΕ241_20211109_ΑΟΕ_sign