Στο τελευταίο φύλλο της  εφ. «Γορτυνία»  καταχωρείταιεκτενές ρεπορτάζ με όλες τις προγραμματισθείσεςεκδηλώσεις των Συλλόγων μας τους πρώτους μήνες του2016 (Γενικές Συνελεύσεις – Πίττες – Χοροί).

Αναλυτικό ρεπορτάζ για όλες στο επόμενο φύλλο της εφ. “Γορτυνία” μηνός Φεβρουαρίου.

Συνοπτικά για τον Ιανουάριο είναι οι κάτωθι:

 • ΑΕΤΟΡΡΑΧΙΤΩΝ: 1) Σάβ­βα­το  14/1  κο­πή πίτ­τας   στο χω­ρι­ό   και 2) Κυρια­κή 19/2, 10.30 πμ. Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο  Ιλί­ου, Αγ. Φα­νου­ρί­ου 99, κο­πή πίτ­τας.
 • ΑΚΟΒΙΤΩΝ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ:  Κυ­ρι­α­κή  29/1, 11 π.μ.   Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο  Γορ­τυ­νί­ων, Πει­ραι­ώς 1, κο­πή πίτ­τας­
 • ΑΡΑΧΩΒΙΤΩΝ:   Κυ­ρι­α­κή  15 Ια­νου­α­ρί­ου,   11 π.μ.  ΚΥΒΕ Περιστερί­ου, Εθν. Μα­κα­ρί­ου  1, Γεν. Συ­νέ­λευ­ση  – κο­πή πίτ­τας, χο­ρός με  Με­λισ­σο­πε­τραί­ους, στο κέν­τρο VOICE, Κυ­ρι­α­κή 5/2 με­ση­μέ­ρι.
 • ΑΤΣΙΧΩΛΙΤΩΝ:   Κυ­ρι­α­κή 22 Ια­νου­α­ρί­ου, 13.30   με­ση­μέ­ρι, χοροεσπε­ρί­δα, κο­σμι­κή  τα­βέρ­να  “Αρχον­τι­κό  Σα­ράν­τη”, ο­δός Φυ­λής.
 • ΒΕΛΗΜΑΧΙΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 29 Ια­νου­α­ρί­ου   με­ση­μέ­ρι, χο­ρο­ε­σπε­ρί­δα.
 • ΒΛΟΓΓΑΙΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή  29 Ια­νου­α­ρί­ου, 11  π.μ. ξε­νο­δο­χεί­ο  “STANLEY” ,πλα­τεί­α Κα­ραϊ­σκά­κη, κο­πή πίτ­τας­
 • ΒΥΖΙΚΙΩΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 15 Ια­νου­α­ρί­ου   4.30 μ.μ. αί­θου­σά  της , Πει­ραι­ώς   68, κο­πή πίτ­τας­
 • ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 22/1, 6 μ.μ. ξενοδοχείο “Patras Pallas”, κοπή πίττας
 • ΔΗΜΗΤΡΙΩΤΩΝ:   Κυ­ρι­α­κή  22 Ια­νου­α­ρί­ου 11 π.μ., Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Γορ­τυ­νί­ων  Πει­ραι­ώς   1,  κο­πή πίτ­τας – Γ. Συ­νέ­λευ­ση – κο­πή πίτ­τας.
 • ΔΗΜΗΤΣΑΝΙΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 22 Ια­νου­α­ρί­ου, 11 π.μ.  ξε­νο­δο­χεί­ο  Νο­βο­τέλ, Μιχ. Βό­δα, κο­πή πίτ­τας- βραβεύσεις
 • ΔΟΞΙΩΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή  15/1, 16.30  μ.μ.  αί­θου­σα ΚΥΒΕ Περιστε­ρί­ου, κο­πή πίτ­τας.
 • ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ   Πο­λι­τι­στι­κός: Σάβ­βα­το  25 Φε­βρου­α­ρί­ου  βρά­δυ, κέν­τρο   “Αρά­πης­”  Βου­τσί­ου,  με ζων­τα­νή μου­σι­κή.
 • ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 15 Ια­νου­α­ρί­ου  , 10.30 π.μ. Πο­λι­τι­στι­κό Κέν­τρο   Με­λί­να Μερ­κού­ρη, Αγ. Με­λε­τί­ου, κο­πή πίτ­τας­
 • ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 29/1,  11 π.μ. Σχο­λές Σταυ­ρά­κου, κο­πή πίτ­τας­
 • ΜΑΡΚΙΩΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή  29 Ια­νου­α­ρί­ου,  12 με­ση­μέ­ρι,  Με­ρό­πει­ο   Ίδρυμα,  έ­ναν­τι Ακρο­πό­λε­ως, κο­πή πίτ­τας.
 • ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ: 1)  Αθή­να, κο­πή πί­τας,  Κυ­ρι­α­κή 15 Ια­νου­α­ρί­ου, 11 π.μ.   Με­ρό­πει­ο Ίδρυμα κο­πή πίτ­τας, 2) Χω­ρι­ό Κυ­ρι­α­κή  29/1, 10.30  Δημ. Σχο­λεί­ο, κο­πή πίτ­τας
 • ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:  Κυ­ρι­α­κή 15 Ια­νου­α­ρί­ου , 11 π.μ. αί­θου­σά   της Τζωρ­τζ 9,  κο­πή πίτ­τας­
 • ΠΕΤΤΑΙΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή  8  Ια­νου­α­ρί­ου,  5 το α­πό­γευ­μα, Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Γορ­τυ­νί­ων,  Πει­ραι­ώς 1, κο­πή πίτ­τας.
 • ΠΡΑΣΙΝΙΩΤΩΝ:  1) “Ανα­γέν­νη­ση” Κυ­ρι­α­κή  22 Ια­νου­α­ρί­ου, 10.30 μ.μ. αί­θου­σα  Πα­ναρ­κα­δι­κής  Γ. Συ­νέ­λευ­ση  – κο­πή πίτ­τας , 2)  “Αγι­ος Κων/νος­”  Κυ­ρι­α­κή  5 Φε­βρου­α­ρί­ου  11 π.μ.   Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο   Γορ­τυ­νί­ων, Πει­ραι­ώς 1, Γ. Συ­νέ­λευ­ση  – Αρχαι­ρε­σί­ες – κο­πή πίτ­τας­
 • ΠΥΡΡΑΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 29  Ια­νου­α­ρί­ου  , 10.30 π.μ. ξε­νο­δο­χεί­ο “ΟΣΚΑΡ” Σταθ­μός  Λα­ρί­σης, Γ. Συ­νέ­λευ­ση – κο­πή πίτ­τας­
 • ΡΑΦΤΑΙΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 29  Ια­νου­α­ρί­ου,  με­ση­μέ­ρι, κέν­τρο   JOCKEY, Βα­ρυμ­πόμ­πη,  χο­ρο­ε­σπε­ρί­δα, κο­πή πίτ­τας,  βρα­βεύ­σεις.
 • ΡΑΦΤΗ  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ   ΙΔΡΥΜΑ:  Κυ­ρι­α­κή  22 Ια­νου­α­ρί­ου , 12  με­ση­μέ­ρι, αί­θου­σα τε­λε­τών   ι­δρύ­μα­τος, κο­πή πίτ­τας.
 • ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΩΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή  22 Ια­νου­α­ρί­ου,  με­ση­μέ­ρι  ξε­νο­δο­χεί­ο  “ΟΣΚΑΡ”  Σταθ­μός Λα­ρί­σης,  ε­ορ­τα­σμός  90χρο­νων Συλ­λό­γου με συ­νε­στί­α­ση  – χο­ρό
 • ΣΕΡΒΑΙΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 15 Ια­νου­α­ρί­ου  10.30 π.μ.. Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Γορ­τυ­νί­ων, Πει­ραι­ώς 1, κο­πή πίτ­τας­
 • ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 15/1, 10.30   π.μ. γρα­φεί­α Συλ­λό­γου κο­πή  πίτ­τας – Κυ­ρι­α­κή  12/2  με­ση­μέ­ρι   χο­ρός   “Στο  Αρχον­τι­κό   του Σα­ράν­τη΄ Φυ­λής 234 χο­ρός
 • ΤΡΙΠΟΛΙΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 15 Ια­νου­α­ρί­ου,  6.30  μ.μ. , ξε­νο­δο­χεί­ο  “ΚΑΡΑΒΕΛ”  κο­πή πίτ­τας.
 • ΤΡΟΠΑΙΑΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή  29 Ια­νου­α­ρί­ου , με­ση­μέ­ρι  κέν­τρο “Ορφέ­ας­”  Πα­τρ.  Γρη­γο­ρί­ου  Ε΄  69,   Καλ­λι­θέ­α  (Ηλε­κτρι­κός Σταθ­μός) χο­ρο­ε­σπε­ρί­δα

Δείτε τις εκδηλώσεις των Συλλόγων Αρκάδων Αττκής 

Ο κατάλογος θα ανανεώνεται με τυχόν νέες εκδηλώσεις που προγραμματιστούν.

Παρακαλούνται οι Σύλλογοι να επικοινωνούν μαζί μας στα τηλ. 210.3801.701και e-mail: [email protected]

Διάβασε τη “Γορτυνία” –  Γίνε εύκολα συνδρομητής παρακάτω:

http://e-gortynia.gr/newspaper/become-subscriber/view/form.html