Η διακονία του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ.Ιερεμία

Mετά τήν πένθιμη ἀκολουθία κηδείας τοῦ σεβαστοῦ καί πολυετοῦς γέροντος Νικολάου Μακρῆ εἰς Λεοντάριο καί τίς διάφορες ποιμαντικές συναντήσεις τῆς ἀπογευματινῆς ἡμέρας καί ἑσπέρας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἰερεμίας, μετέβη ἀπό νυκτός εἰς τό Καλονέρι Γορτυνίας, ὅπου ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε εἰς τόν ἐκεῖ ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης, συλλειτουργῶν μετ᾽ ἄλλων ἱερέων ἄλλων ἐνοριῶν. Περιληπτικῶς στό κήρυγμά του ὁμίλησε καί τόνισε περί τῆς ἀγνώστου ἐκείνης τροφοῦ γυναικός, ἡ ὁποία ἀνέλαβε τήν διαπαιδαγώγηση τῆς δεκαετοῦς Μαρίνας, μετά τόν θάνατο τῶν γονέων της. Ἡ γυναίκα αὐτή ἦταν χριστιανή, κρυπτοχριστιανή, καί ὁμιλοῦσε μέ ἔντεχνο καί πρέποντα τρόπο στήν μικρή Μαρίνα, ἀλλά τρόπο ἐμπνεόμενο ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, διά τοῦτο καί εἶχε πολλή ἐπιτυχία στήν προσφορά της ἐπί τῆς μικρῆςΜαρίνας. Τήν ἔκανε νά ἀγαπήσει θερμά τόν Χριστό καί ὅταν ὁ ἄρχοντας Ὀλύμβιος ἐγνώρισε καλά ὅτι ἡ Μαρίνα εἶναι χριστιανή, βάλθηκε νά τήν μεταπείσει. Ἀλλά ἡ νεαρή αὐτή χριστιανή κοπέλα δέν κάμφθηκε, οὔτε ἀπό τίς κολακεῖες, οὔτε ἀπό τά φρικτά βασανιστήρια αὐτοῦ καί τῶν ἄλλων εἰδωλολατρῶν ἀρχόντων, οἱ ὁποῖοι ἐπέμειναν γι᾽ αὐτήν στό νά μετάσχει σέ κάποια δική τους ἑορτή. Ἀποτεινόμενος δέ ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλητής πρός πρός τούς ἀκροατές συνέστησε σέ αὐτούς ἔτσι νά ὁμιλοῦν καί αὐτοί στά παιδιά τους, ὥστε νά τά κάνουν νά πιστεύουν καί νά ὁμολογοῦν δυνατά τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν ἀληθινό Θεό μας, καί τίποτε νά μήν τά κάνει νά Τόν ἀρνηθοῦν καί νά Τόν προδώσουν.

Στήν συνέχεια ὁ Ἅγιος Πρωτοσύγκελλος, π. Ἰάκωβος, ὁ ὁποῖος τόν συνόδευε, ἀνέγνωσε μέ τόνο ἰσχυρό τό ἑβδομαδιαῖο μικρό κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἄλλου περιεχομένου τό κήρυγμα αὐτό, αὐτό τό κήρυγμα πού ἐκδίδει κάθε ἑβδομάδα καί διανέμεται ἔπειτα στούς χριστιανούς, γιά νά δοθεῖ καί ἀλλοῦ. Τό περιεχόμενο τοῦ φυλλαδίου αὐτοῦ σήμερα ἦταν περί προσευχῆς, ἔστω καί ὀλιγολέπτου, ὡς ἀναγκαίας, γιά τήν θερμή μας σχέση μέ τόν Θεό, καί γιά τήν ὑπακοή στήν Ἐκκλησία μας πρός τίς ἐντολές πού δίνει Αὐτή σέ ὅλα, καί σχετικά μέ τό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ καί τοῦ ἐμβολίου μας δι᾽ αὐτόν.

Ἀναφέρουμε ὁμοίως ὅτι κατά τήν σημερινή θ. Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε ἀναγνώστη τό πρό τριάντα καί πλέον ἐτῶν πνευματικό του τέκνο, εὐσεβή χριστιανό Μιχαήλ Τσιέρη, μελετητή τῶν ἱερῶν κειμένων τῆς Ἐκκλησίας μας  καί βοηθό τοῦ Σεβασμιωτάτου σέ διάφορες πνευματικές του ἀνάγκες. Τό ἀπόγευμα τοῦ Ποιμενάρχου μας θά εἶναι ἀφιερωμένο σέ πνευματικές ἀνάγκες καί ἀσχολίες (ὑπομνηματισμός Παλαιᾶς Διαθήκης). Ἔτσι διέρχεται κάθε ἡμέρα ἡ διακονία τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρός μας, ὅπως καί ἡ διακονία καί τῶν ἄλλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, χωρίς νά εἶναι ἀνάγκη νά διαφημίζεται αὐτή.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως