Η σύνθεση των μελών Οικονομικής Επιτροπής & Ποιότητας Ζωής

Όπως δημοσιεύσαμε εχθές ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης με την υπ’αρ.  135/9.01.2022 απόφασή του όρισε τους Αντιδημάρχους  κ.κ. Δημήτριο Καζά του Χρήστου και Σταύρο Δημάκο του Κωνσταντίνου ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Ακόμα με την υπ’αρ.134/9.01/2022 απόφασή του όρισε τον Αντιδήμαρχο Γορτυνίας κ. Νεκτάριο Μπαρούτσα του Παναγιώτη ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου καθώς και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας κ.κ. Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου και Χρήστο Κατή του Γεωργίου ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Εχτές το απόγευμα, 10.11.2021, δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ το απόσπασμα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή των μελών των δύο Επιτροπών, κατά τη διάρκεια της δια ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας που πραγματοποιήθηκε στη Βυτίνα την Κυριακή 09.01.2022.

Η σύνθεση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ έχει ως εξής:

Τακτικά Μέλη: 1. Απόστολος Αποστολόπουλος του Παναγή, 2. Δημήτριος Μπόρας του Νικολάου, 3. Λεωνίδας Συριόπουλος του Ιωάννη, 4. Ιωάννης Γιαννόπουλος του Σπυρίδωνος, 5. Γ εώργιος Δημόπουλος του Αθανασίου , 6. Μιλτιάδης Λύτρας του Δημητρίου

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου 2. Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου 3. Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος του Θεοδώρου 4. Δημήτριος Στρίκος του Παναγιώτη 5. Καλλίμαχος Πυρπυρής του Πάνου 6. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη

Η σύνθεση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ του Δήμου Γορτυνίας έχει ως εξής:

Τακτικά Μέλη: 1. Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου 2. Βασίλειος Παπαγιάννης του Αλκιβιάδη 3. Κωνσταντίνος Σταθάς του Γεωργίου 4. Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος του Δημητρίου 5. Ιωάννης Τσιούλος του Αγγελή 6. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Ηλίας Ρέππας του Δημητρίου 2. Παναγιώτης Κουτρουμάνος του Ηλία 3. Αθανάσιος Τρυφωνόπουλος του Σπύρου 4. Παναγιώτης Μέγας του Δημητρίου 5. Δημήτριος Μουρούτης του Γεωργίου 6. Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος του Χρήστου.

 

 • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09.01.2022

Ο προεδρεύων σύμβουλος ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής στον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Γεώργιο Νικ. Τσίτουρα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία είκοσι οκτώ (28) μέλη σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, ο προεδρεύων σύμβουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, καλώντας τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010.

Μετά την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου ο νεοεκλεγείς πρόεδρος, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της οικονομικής επιτροπής για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 9.1.2022 έως 31.12.2023.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (06) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.

Από τα έξι (06) εκλεγόμενα μέλη της εννεαμελούς οικονομικής επιτροπής, τρία (03) μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην οικονομική επιτροπή: η παράταξη «Ενώνουμε τη Γορτυνία Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» δικαιούται τρία (03) εκλεγόμενα μέλη, η παράταξη «Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών» δύο (02) εκλεγόμενα μέλη και η παράταξη «Γορτυνία Μπορούμε» δικαιούται ένα (01) εκλεγόμενο μέλος.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην οικονομική επιτροπή.

Ακολούθως, κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Ενώνουμε τη Γορτυνία Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής έξι (06) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Αποστολόπουλος Απόστολος του Παναγή, Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου, Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου, Δημήτριος Μπόρας του Νικολάου, Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος του Θεοδώρου και Λεωνίδας Συριόπουλος του Ιωάννη.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής τέσσερις (04) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Ιωάννης Γιαννόπουλος του Σπυρίδωνος, Γεώργιος Δημόπουλος του Αθανασίου, Καλλίμαχος Πυρπυρής του Πάνου και Δημήτριος Στρίκος του Παναγιώτη.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Γορτυνία Μπορούμε» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής δύο (02) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Μιλτιάδης Λύτρας του Δημητρίου και Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 6 τακτικών μελών της οικονομικής επιτροπής.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγομένων μελών της οικονομικής επιτροπής. Ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους ως άνω δεν λήφθηκαν υπόψη.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, διαπιστώθηκαν από το προεδρείο τα ακόλουθα:

Από την παράταξη «Ενώνουμε τη Γορτυνία Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία»: ο υποψήφιος κ. Απόστολος Αποστολόπουλος του Παναγή έλαβε δέκα επτά (17) ψήφους. ο υποψήφιος κ. Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου έλαβε δύο (02) ψήφους. η υποψήφια κ. Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου έλαβε τρεις (03) ψήφους. ο υποψήφιος κ. Δημήτριος Μπόρας του Νικολάου έλαβε δέκα έξι (16) ψήφους. ο υποψήφιος κ. Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος του Θεοδώρου έλαβε δύο (02) ψήφους. ο υποψήφιος κ. Λεωνίδας Συριόπουλος του Ιωάννη έλαβε δέκα έξι (16) ψήφους.

Συνεπώς, τις τρεις (03) έδρες της οικονομικής επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:

 1. Απόστολος Αποστολόπουλος του Παναγή (τακτικό μέλος)
 2. Δημήτριος Μπόρας του Νικολάου (τακτικό μέλος)
 3. Λεωνίδας Συριόπουλος του Ιωάννη (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησηςπου έλαβαν οι υπόλοιποι τρεις (03) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως:

 1. Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου (αναπληρωματικό μέλος)
 2. Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου (αναπληρωματικό μέλος)
 3. Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος του Θεοδώρου (αναπληρωματικό μέλος)

Στην ισοψηφία που πρόεκυψε μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ευστάθιου Καγιούλη του Αποστόλου και Ιωάννη Παναγιωτακόπουλου του Θεοδώρου, διενεργήθηκε κλήρωση για την κατάταξη τους ως αναπληρωματικά μέλη.

Από την παράταξη «Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών»: ο υποψήφιος κ. Ιωάννης Γιαννόπουλος του Σπυρίδωνος έλαβε επτά (07) ψήφους. ο υποψήφιος κ. Γεώργιος Δημόπουλος του Αθανασίου έλαβε επτά (07) ψήφους. ο υποψήφιος κ. Καλλίμαχος Πυρπυρής του Πάνου έλαβε πέντε (05) ψήφους. ο υποψήφιος κ. Δημήτριος Στρίκος του Παναγιώτη έλαβε έξι (06) ψήφους.

Συνεπώς τις δύο (02) έδρες της οικονομικής επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:

 1. Ιωάννης Γιαννόπουλος του Σπυρίδωνος (τακτικό μέλος)
 2. Γεώργιος Δημόπουλος του Αθανασίου (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι δύο (02) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως:

 1. Δημήτριος Στρίκος του Παναγιώτη (αναπληρωματικό μέλος)
 2. Καλλίμαχος Πυρπυρής του Πάνου (αναπληρωματικό μέλος)

Από την παράταξη «Γορτυνία Μπορούμε»: ο υποψήφιος κ. Μιλτιάδης Λύτρας του Δημητρίου έλαβε μία (01) ψήφο, ο υποψήφιος κ. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη δεν έλαβε ψήφους.

Συνεπώς τη μία (01) έδρα της οικονομικής επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο:

 1. Μιλτιάδης Λύτρας του Δημητρίου (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε ο εναπομείναν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ως ακολούθως:

 1. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη (αναπληρωματικό μέλος)

Συνοψίζοντας, ο πρόεδρος ανακοίνωσε στο δημοτικό συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της οικονομικής επιτροπής για τη θητεία από 9.1.2022 έως 31.12.2023, ως

Τα εκλεγέντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι τα εξής:

Τακτικά Μέλη: 1. Απόστολος Αποστολόπουλος του Παναγή, 2. Δημήτριος Μπόρας του Νικολάου, 3. Λεωνίδας Συριόπουλος του Ιωάννη, 4. Ιωάννης Γιαννόπουλος του Σπυρίδωνος, 5. Γ εώργιος Δημόπουλος του Αθανασίου , 6. Μιλτιάδης Λύτρας του Δημητρίου

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου 2. Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου 3. Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος του Θεοδώρου 4. Δημήτριος Στρίκος του Παναγιώτη 5. Καλλίμαχος Πυρπυρής του Πάνου 6. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη

 

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09.01.2022

Ο προεδρεύων σύμβουλος ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής στον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Γεώργιο Νικ. Τσίτουρα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία είκοσι οκτώ (28) μέλη σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, ο προεδρεύων σύμβουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, καλώντας τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010.

Μετά την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου ο νεοεκλεγείς πρόεδρος, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής ποιότητας ζωής για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 9.1.2022 έως 31.12.2023.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (06) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.

Από τα έξι (06) εκλεγόμενα μέλη της εννεαμελούς επιτροπής ποιότητας ζωης, τρία (03) μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην επιτροπή ποιότητας ζωής: η παράταξη «Ενώνουμε τη Γορτυνία Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» δικαιούται τρία (03) εκλεγόμενα μέλη, η παράταξη «Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών» δύο (02) εκλεγόμενα μέλη και η παράταξη «Γορτυνία Μπορούμε» δικαιούται ένα (01) εκλεγόμενο μέλος.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην επιτροπή ποιότητας ζωής.

Ακολούθως, κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Ενώνουμε τη Γορτυνία Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής έξι (06) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου, Παναγιώτης Κουτρουμάνος του Ηλία, Ηλίας Ρέππας του Δημητρίου, Βασίλειος Παπαγιάννης του Αλκιβιάδη, Κωνσταντίνος Σταθάς του Γεωργίου και Αθανάσιος Τρυφωνόπουλος του Σπύρου.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής τέσσερις (04) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος του Δημητρίου, Παναγιώτης Μέγας του Δημητρίου, Δημήτριος Μουρούτης του Γ εωργίου και Ιωάννης Τσιούλος του Αγγελή.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Γορτυνία Μπορούμε» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής δύο (02) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος του Χρήστου και Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 6 τακτικών μελών της επιτροπής ποιότητας ζωής.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμ

εκλεγομένων μελών της επιτροπής ποιότητας ζωής. Ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους ως άνω δεν λήφθηκαν υπόψη.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, διαπιστώθηκαν από το προεδρείο τα ακόλουθα:

Από την παράταξη «Ενώνουμε τη Γορτυνία Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία»: ο υποψήφιος κ. Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου έλαβε δέκα πέντε (15) ψήφους. ο υποψήφιος κ. Παναγιώτης Κουτρουμάνος του Ηλία, έλαβε δύο (02) ψήφους. η υποψήφια κ. Ηλίας Ρέππας του Δημητρίου έλαβε τέσσερις (04) ψήφους. ο υποψήφιος κ. Βασίλειος Παπαγιάννης του Αλκιβιάδη έλαβε δέκα πέντε (15) ψήφους. ο υποψήφιος κ. Κωνσταντίνος Σταθάς του Γεωργίου έλαβε δέκα τέσσερις (14) ψήφους. ο υποψήφιος κ. Αθανάσιος Τρυφωνόπουλος του Σπύρου έλαβε δύο (02) ψήφους.

Συνεπώς, τις τρεις (03) έδρες της επιτροπής ποιότητας ζωής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν,κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:

 1. Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου (τακτικό μέλος)
 2. Βασίλειος Παπαγιάννης του Αλκιβιάδη (τακτικό μέλος)
 3. Κωνσταντίνος Σταθάς του Γεωργίου (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησηςπου έλαβαν οι υπόλοιποι τρεις (03) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως:

 1. Ηλίας Ρέππας του Δημητρίου (αναπληρωματικό μέλος)
 2. Παναγιώτης Κουτρουμάνος του Ηλία (αναπληρωματικό μέλος)
 3. Αθανάσιος Τρυφωνόπουλος του Σπύρου (αναπληρωματικό μέλος)

Στην ισοψηφία που πρόεκυψε μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Παναγιώτη Κουτρουμάνου του Ηλία και Αθανάσιου Τρυφωνόπουλου του Σπύρου, διενεργήθηκε κλήρωση για την κατάταξη τους ως αναπληρωματικά μέλη.

Από την παράταξη «Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών»: ο υποψήφιος κ. Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος του Δημητρίου έλαβε επτά (07) ψήφους. ο υποψήφιος κ. Παναγιώτης Μέγας του Δημητρίου έλαβε έξι (06) ψήφους. ο υποψήφιος κ. Δημήτριος Μουρούτης του Γεωργίου έλαβε πέντε (05) ψήφους. ο υποψήφιος κ Ιωάννης Τσιούλος του Αγγελή έλαβε επτά (07) ψήφους.

Συνεπώς τις δύο (02) έδρες της επιτροπής ποιότητας ζωής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:

 1. Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος του Δημητρίου (τακτικό μέλος)
 2. Ιωάννης Τσιούλος του Αγγελή (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι δύο (02) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως:

 1. Παναγιώτης Μέγας του Δημητρίου (αναπληρωματικό μέλος)

Δημήτριος Μουρούτης του Γεωργίου (αναπληρωματικό μέλος)

Από την παράταξη «Γ ορτυνία Μπορούμε»: ο υποψήφιος κ. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη έλαβε μία (01) ψήφο. ο υποψήφιος κ. Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος του Χρήστου δεν έλαβε ψήφους.

Συνεπώς τη μία (01) έδρα της επιτροπής ποιότητας ζωής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο:

 1. 1. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε ο εναπομείναν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ως ακολούθως:

 1. Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος του Χρήστου (αναπληρωματικό μέλος)

Συνοψίζοντας, ο πρόεδρος ανακοίνωσε στο δημοτικό συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της επιτροπής ποιότητας ζωής για τη θητεία από 9.1.2022 έως 31.12.2023, ως εξής:

Η σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γορτυνίας έχει ως εξής

Τακτικά Μέλη: 1. Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου 2. Βασίλειος Παπαγιάννης του Αλκιβιάδη 3. Κωνσταντίνος Σταθάς του Γεωργίου 4. Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος του Δημητρίου 5. Ιωάννης Τσιούλος του Αγγελή 6. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Ηλίας Ρέππας του Δημητρίου 2. Παναγιώτης Κουτρουμάνος του Ηλία 3. Αθανάσιος Τρυφωνόπουλος του Σπύρου 4. Παναγιώτης Μέγας του Δημητρίου 5. Δημήτριος Μουρούτης του Γεωργίου 6. Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος του Χρήστου.

Δείτε παρακάτω τις 2 αποφάσεις του Δημάρχου Γορτυνίας καθώς και τα δύο ΦΕΚ εκλογής μελών.

ΦΕΚ-Εκλογή_Μελών_Οικονομικής_Επιτροπής

ΦΕΚ-Εκλογή_Μελών_Επιτροπής_Ποιότητας_Ζωής