Κορωνοϊός: Εμβολιασμοί κατ’ οίκον με ιδιώτες γιατρούς– Self test από super markets και παντοπωλεία

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο, προτείνονται μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.α. Εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό του πληθυσμού και συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας, οι οποίοι δύνανται να διενεργούν εμβολιασμούς στους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας, είτε στο ιατρείο τους είτε κατ’ οίκον.

β. Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό κατ’ οίκον των δικαιούχων πολιτών και για χρονικό διάστημα μέχρι την 30η.9.2021, ορίζονται εκτός από τους ιδιώτες ιατρούς και οι φορείς υλοποίησης του άρθρου 268 ν. 4798/2021 (ιδιωτικά πολυιατρεία, κ.λπ.).

γ. Καθορίζεται, το ύψος της αποζημίωσης των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/22021 για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό. Η αποζημίωση καταβάλλεται  από τον ΕΟΠΥΥ και θα καλυφθεί με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Η εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημόσιοι ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα πιστωτικά ιδρύματα.

2. α. Δύνανται. οι Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.), στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Εμβολιασμού κατά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και του επιχειρησιακού σχεδίου «Γαλάζια Ελευθερία», κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να αναθέτουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε ταξιδιωτικά πρακτορείο, την εξασφάλιση εισιτηρίων και διαμονής με παροχή πλήρους διατροφής του μετακινούμενου προσωπικού.

β. Δύνανται, προς το σκοπό της υλοποίησης του Προγράμματος «Γαλάζια Ελευθερία», να μετακινούνται Διοικητές, Υποδιοικητές και λοιπό διοικητικό προσωπικό των Υ.Πε. σε εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας στη νησιωτική και περιφερειακή Ελλάδα. Η παρούσα καταλαμβάνει και μετακινήσεις, που έχουν ήδη υλοποιηθεί κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. Στους ανωτέρω καταβάλλονται δαπάνες κίνησης, διαμονής και διατροφής.

3. α. Προστίθενται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, στους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), για τον σκοπό της τήρησης των εθνικών και ταξιδιωτικών μέτρων για την ασφάλεια κατά του κορωνοϊού και ενόψει των μετακινήσεων των κοινοτικών υπηκόων ή των υπηκόων τρίτων χωρών επισκεπτών της χώρας κατά την τουριστική περίοδο, οι ιδιώτες ιατροί όλων των ειδικοτήτων, οι νοσηλευτές, οι επισκέπτες υγείας, οι ΟΤΑ α’ βαθμού δια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτουν ή δύνανται να προσλαμβάνουν και οι ιδιώτες φαρμακοποιοί υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.

β. Δύνανται, οι δοκιμασίες ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου real time (PCR) σε κοινοτικούς υπηκόους ή υπηκόους τρίτων χωρών να διενεργούνται σε όλη την επικράτεια από ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή ιδιωτικές κλινικές, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, ακόμη κι αν δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη φυσική εγκατάσταση στον τόπο δειγματοληψίας. Η μεταφορά του ληφθέντος δείγματος, ότι ου απαιτείται, και η ανάλυση των αποτελεσμάτων βαρύνουν τον φορέα που διενεργεί τον έλεγχο.

γ. Οι ανωτέρω αποκτούν πρόσβαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως χρήστες διαπιστευμένοι και υποχρεούνται αμελλητί να καταχωρούν στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν και τα αποτελέσματα του ελέγχου. Σε περίπτωση μη καταχώρησης, καθυστερημένης ή λανθασμένης καταχώρησης από τους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ανίχνευσης κορωνοϊού SARS-CoV-2 επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

δ. Καθορίζονται τα ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φ.Π.Α., για τα εν λόγω τεστ ανίχνευσης. Επιβάλλεται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

4. Παρέχεται δυνατότητα αύξησης των σημείων διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test), με τη συμμετοχή, έως την 30η.9.2021 και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, εκτός των φαρμακείων, επιχειρήσεων εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν νόμιμα ως α) υπεραγορές τροφίμων (super markets) και β) παντοπωλεία.