Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο  Λεύκτρο – Σπάρτη».

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ αποφασίζει:

1. Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μικρής διάρκειας στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα & Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη και ειδικότερα στο τμήμα αυτού: χ/θ 138,800 έωςτην χ/θ 206,760 και από 0,0 (στη χιλιομέτρηση του κλάδου Λεύκτρου- Σπαρτης) έως και τη χ.θ.13,760, για την εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης μικρής κλίμακας που απαιτούνται για τη διατήρηση του σε λειτουργική κατάσταση και άρση επικινδυνότητας λόγω των εν γένει φθορών και ζημιών εκ της χρήσεως του, ως ακολούθως:
α. Τον τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), όπου αυτή διατίθεται, καθ’ όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου και των κλάδων των ανισόπεδων κόμβων και καθ’ όλο το 24ώρο
β. Τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας (είτε της αριστερής μόνο είτε της δεξιάς μόνο) και της Λ.Ε.Α. (όπου αυτή διατίθεται), καθ’ όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου και των κλάδων των ανισόπεδων κόμβων, ως ακολούθως:
– Για το ρεύμα προς Καλαμάτα την τυπική περίοδο καθ’ όλο το 24ώρο με εξαίρεση την Παρασκευή από τις 16:00 και έως τις 23:00, ενώ για την περίοδο των εορτών οι εργασίες θα εκτελούνται καθ’ όλο το 24ώρο, με εξαίρεση τις ημέρες και ώρες εξόδου.
– Για το ρεύμα προς Αθήνα την τυπική περίοδο καθ’ όλο το 24ώρο με εξαίρεση την Κυριακή από τις 12:00 έως τις 23:00, ενώ για την περίοδο των εορτών οι εργασίες θα εκτελούνται καθ’ όλο το 24ώρο, με εξαίρεση τις ημέρες και ώρες επιστροφής.
– Για το ρεύμα προς Σπάρτη του κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη την τυπική περίοδο καθ’ όλο το 24ώρο με εξαίρεση την Παρασκευή από τις 16:00 και έως τις 23:00, ενώ για την περίοδο των εορτών οι εργασίες θα εκτελούνται καθ’ όλο το 24ώρο, με εξαίρεση τις ημέρες και ώρες εξόδου.
– Για το ρεύμα προς Μεγαλόπολη του κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη την τυπική περίοδο καθ’ όλο το 24ώρο με εξαίρεση την Κυριακή από τις 12:00 έως τις 23:00, ενώ για την περίοδο των εορτών οι εργασίες θα εκτελούνται καθ’ όλο το 24ώρο, με εξαίρεση τις ημέρες και ώρες επιστροφής.
– Επισημαίνεται ότι:
i) η υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων από την εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος του αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους,
ii) υπάρχει η δυνατότητα άρσης των Αστυνομικών Αποφάσεων Ετήσιας Διάρκειας, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι χορήγησης αυτών,
iii) το μήκος ζώνης έργων, πλην των οδικών τμημάτων όπου υφίσταται αλληλουχία σηράγγων, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το αναφερόμενο στις τυπικές διατάξεις σήμανσης μήκος ή σε περίπτωση που αυτό δεν προσδιορίζεται τα δύο (2) χιλιόμετρα,
iv) για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε οδικά τμήματα, που η γεωμετρία της περιοχής των
ρυθμίσεων περιλαμβάνει οριζοντιογραφικές καμπύλες και προκειμένου να εξασφαλίζεται η
ορατότητα είναι δυνατόν το προβλεπόμενο από τις τυπικές διατάξεις σήμανσης μήκος της ζώνης προειδοποίησης και μήκος της ζώνης συναρμογής να επιμηκύνεται και να προσαρμόζεται κατάλληλα, με επανάληψη των προβλεπόμενων από τις τυπικές διατάξεις πινακίδων.

2. Η χρονική ισχύς των ανωτέρω ρυθμίσεων, είναι για την περίοδο από την 01-01-2022 έως και 31-12-2022, με εξαίρεση τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται κατωτέρω, κατά τα οποία δε θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης:
• 01-01-2022 έως και 09-01-2022, 04-03-2022 έως και 08-03-2022, 24-03-2022 έως και 27-03-2022, 21-04-2022 έως και 26-04- 2022, 29-04-2022 έως και 03-05-2022 (σε περίπτωση μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς στις 02-05-2022), 10-06-2022 έως και
14-06-2022, 12-08-2022 έως και 16-08-2022, 27-10-2022 έως και 30-10-2022, 23-12-2022 έως και31-12-2022,
• καθώς και τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 18-06-2022 έως και 04-09-2022.

3. Η Τεχνική εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια, της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα, με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων, εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα, εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά, να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (ΚΟΚ), ως ισχύει.
– Επιπρόσθετα, με μέριμνα της «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.» θα πρέπει να προηγείται έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, κινητά, και σταθερά VMS κτλ) ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τις ώρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός
φόρτος, (πχ. για τις ημέρες από Παρασκευή – Κυριακή και τις περιόδους αργιών κατά την είσοδοέξοδο των εκδρομέων) καθώς και για ημέρες δυσμενών καιρικών συνθηκών ή που τυχόν απαιτηθεί η διέλευση αποχιονιστικών μηχανημάτων ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία και να ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών.

4. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 57 /23-3-1999), ως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές εφημερίδες, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 112 /13-7-2010).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ