Έναρξη εγγραφών στον Παιδικό Σταθμό Μεγαλόπολης

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες  ότι  οι εγγραφές – επανεγγραφές των νηπίων / βρεφών στον Παιδικό Σταθμό για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιούνται από 10 /05/2022  έως  και 31/05/2022.

Τα δικαιολογητικά για την   εγγραφή / επανεγγραφή   των νηπίων  είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση εγγραφής του νηπίου στη δομή Παιδικός Σταθμός (χορηγείται από τη δομή)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού .
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 ( ετήσιος πίνακας προσωπικού )
  4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
  5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο  ( στην οποία να αναφέρονται και τυχόν αλλεργίες) , καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
  6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θ’ αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο σε περίπτωση κωλύματος των γονέων του.

Σε περίπτωση επανεγγραφής και εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά στη δομή Παιδικός Σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης  (Δ/νση: Επαμεινώνδα 3, πλησίον Αγ. Κων/νου) Δευτέρα έως Παρασκευή  κατά τις ώρες: 8.30 π.μ. έως και τις 10.00 π.μ.  και 13.00 μ.μ. έως και τις 15.00 μ.μ.

      Με γνώμονα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας η προσέλευση των ενδιαφερομένων θα γίνεται  τηρουμένων όλων των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Τηλέφωνο  επικοινωνίας- πληροφοριών: 2791022258 

Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του δήμου Μεγαλόπολης