Με 6 θέματα για την Αρκαδία συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e-Presence την Παρασκευή 4 Ιουνίου και ώρα 10:30.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αφορούν την Αρκαδία είναι τα ακόλουθα:

 • 152838 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού , τευχών και όρων
  Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΒΑΛΤΕΤΣΙ » Προϋπολογισμού 250.000
  € από πιστώσεις ΠΔΕ / Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60b4c486e910c255f9d2ba84 στις 31/05/21 14:13 2017ΕΠ82600000 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • 152477 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ) ΚΑΤΑΒΟΘΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 54.000,00 ΕΥΡΩ
  2017ΕΠ52600015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • 83305/601 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ
  Λακωνίας για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ 1.ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΠΡΟΣ
  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ και 2.ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
  ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ, π/υ 100.000Ε(πιστώσεις 4 ου ΕΑΠ)» ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ
  ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • 156807 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας (ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» με συστημικό κωδικό 125701 πρ/σμού 190.000,00 € ( με ΦΠΑ ), Πιστώσεις: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • 157139 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (υπόθεση Φατούρου). Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60b4c486e910c255f9d2ba84 στις 31/05/21 14:13
 •  Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και απόφαση ανάθεσης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/16 του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΤΕΖΩΝ », Προϋπολογισμού: 74.400 € εκ πιστώσεων ΚΑΠ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ