Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Μεγαλόπολης

Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης

Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο : ” Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας”

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, προωθείται σε πρώτη φάση η στοχευμένη ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες για την υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων Στρατηγικής Διαφοροποίησης και υποστήριξης της στροφής τους σε νέες δραστηριότητες ή/και αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτουν με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους ή/και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στις Π.Ε. Κοζάνη και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα / προσφερόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες, με στόχο τη σταδιακή και τελικά σε βάθος 5ετίας απεξάρτηση τους από την Δ.Ε.Η. και τις λιγνιτικές δραστηριότητες γενικότερα.

Κυριότερα στοιχεία Προγράμματος

Εμβέλεια:

Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και Δήμος Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας.

Δικαιούχοι της Δράσης:

Yφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες, και δραστηριοποιούνται εντός μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας ή εντός του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας την 1/1/2019, διαθέτοντας έδρα ή υποκατάστημα στις παραπάνω περιοχές και των οποίων ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει:

(α) παροχή υπηρεσιών και αγαθών άμεσα προς τη Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς Εργολάβους της Δ.Ε.Η. ή/και

(β) παροχή υπηρεσιών και αγαθών έμμεσα προς τη Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς Υπεργολάβους της Δ.Ε.Η.

Στην περίπτωση όπου μια επιχείρηση αποτελεί ταυτόχρονα εργολάβο και υπεργολάβο του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε αυτή δύναται να συμμετάσχει στην παρούσα Δράση μόνο μέσω μίας εκ των δύο παραπάνω ιδιοτήτων. Η ιδιότητα του εργολάβου ή του υπεργολάβου του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως έτη υπολογισμού της εξάρτησης τόσο του εργολάβου (25%) όσο και του υπεργολάβου (50%) λαμβάνονται υπόψη τα τρία έτη πριν την υποβολή της πρότασης ή κατ’ αντιστοιχία όσα έτη από τα προηγούμενα λειτουργεί η επιχείρηση.

Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη):

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης θα ανέλθει  σε 9.748.717,73 € και κατανέμεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας      Δήμος Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας
Εργολάβοι 

Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

Υπεργολάβοι 

Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

Εργολάβοι
Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.
Υπεργολάβοι 

Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

5.222.527,36 € 2.437.179,43 € 1.392.673,96 € 696.336,98 €

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο:

Από 20.000,00 € έως 200.000,00 €. [Ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση είναι μικρότερο από 20.000 ευρώ].

Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό Σχήμα:

80% Δημόσια Επιχορήγηση και 20% Ιδιωτική συμμετοχή.

[Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους]

Χρονική διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων:

έως δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

[Δύναται να δοθεί παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των έργων μέχρι έξι (6) μήνες, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του δικαιούχου, το οποίο πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν τη λήξη του έργου].

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής:

Ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης στη Διαύγεια.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Επιδοτούνται για:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμό
 • Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος Εξοικονόμησης Ενέργειας &’ Ύδατος
 • Ανάπτυξη &’ Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας &’ περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
 • Σχέδιο Δράσης (business plan) για τη Στρατηγική Διαφοροποίηση των Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης
 • Δράσεις Προβολής – προώθησης των επιχειρήσεων σε διαφοροποιημένες αγορές στόχους
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Σύνταξη – Υποβολή – Παρακολούθηση)

Ηλεκτρονική Υποβολή:

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Η πρόσκληση της Δράσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr ), στην ιστοσελίδα του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης(www.sdam.gr)και στις ιστοσελίδες του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του, ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και ΔΕΠ (www.efepae.gr , www.kepa-anem.gr και www.diaxeiristiki.gr) και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr).

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ

Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλ. 2310480000

e-mail: [email protected] ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή “Στείλε το ερώτημά σου”)

 

Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ

Σεβαστουπόλεως 80, ΤΚ 11526, Αθήνα

Τηλ. 210 6985210

e-mail: [email protected]

Για τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε

 • Στο Γραφείο Πληροφόρησης – Μαιζώνος 122 & Γούναρη , 26222 Πάτρα (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8.00 πµ έως τις 3.30 µµ)
 • στο 2610 622711
 • στην ιστοσελίδα www.diaxeiristiki.gr

στις σελίδες της στα κοινωνικά δίκτυα: FacebookTwitterYoutube

Σχετικά αρχεία

Βοηθητικό υλικό

Πρότυπος φάκελος δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων στη Δράση “Ενίσχυση ΜμΕ στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και Δήμο Μεγαλόπολης