Οριοθέτηση και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με τα υδατορέματα στην Τ.Κ. Παραλογγών

dimos gortynias

Στο Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, το με αρ. πρωτ. 8460/17-01-2020 έγγραφό της και σύμφωνα με την παρ. 2.3 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις Θεμάτων για τα υδατορέματα», ο οικείος ΟΤΑ/Δήμος γνωμοδοτεί επί των προτεινόμενων προς έγκριση μελετών οριοθετήσεων υδατορεμάτων. Επίσης ο Δήμος υποχρεούται να προβεί σε ανάρτηση του προβλεπόμενου τοπογραφικού διαγράμματος και καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Παραλογγών να ενημερωθεί, να εκφράσει τις απόψεις και την κατάθεση τυχόν ενστάσεων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων των ενδιαφερόμενων:  από 10-07-2020 έως και 21-07 -2020. Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Γορτυνίας για την παροχή των σχετικών πληροφοριών και την κατάθεση απόψεων των πολιτών για την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας:

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γορτυνίας

Παπαπέτρου Γεώργιος τηλ. 2795360514

Κουτσιάδης Δημήτριος τηλ. 2795360515

Εκ της Γραμματείας του Δήμου