Ορισμών Συμβούλων στο Δήμο Γορτυνίας

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης όρισε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 04.10.2020 έως 06.11.2021 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζει σε
αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως ακολούθως:

1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Απόστολο Αποστολόπουλο του Παναγή, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν στην εποπτεία λειτουργίας της Σεχνικής Τπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας, στην σύνταξη μελετών και στην παρακολούθηση της πορείας των έργων.
2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Φρήστο Κατή του Γεωργίου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν α. στην ολοκλήρωση των διαδικασιών του Κτηματολογίου και β. στη διαχείριση και καλή λειτουργία των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων του Δήμου Γορτυνίας.
3. Την Δημοτική Σύμβουλο κα Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν στον πολιτισμό, στην επικοινωνία, στη νεολαία και στις νέες τεχνολογίες.
4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Δημήτριο Μπόρα του Νικολάου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν α. στη λειτουργία των Ιαματικών Λουτρών Ηραίας και β. στην επιμέλεια για την λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Ιωάννη Παναγιωτακόπουλο του Θεοδώρου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν α. στη συντήρηση και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων, των υδροσυλλογών και των δεξαμενών του Δήμου Γορτυνίας και β. στην ενεργειακή εξοικονόμηση.
6. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Βασίλειο Παπαγιάννη του Αλκιβιάδη, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν α. στην ανάπτυξη πρασίνου, παιδικών χαρών, γηπέδων, κοινόχρηστων χώρων και β. στις αθλητικές υποδομές και εγκαταστάσεις.
7. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Κωνσταντίνο Σταθά του Γεωργίου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν α. στα δικαιώματα των Α.Μ.Ε.Α., β. στην Απασχόληση και στην καθημερινότητα και γ. στο Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων – Προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ.
8. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Αθανάσιο Τρυφωνόπουλο του Σπύρου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν α. στην κοινωνική μέριμνα και στον εθελοντισμό, β. στις σχέσεις Δήμου με απόδημους και γ. στις σχέσεις Δήμου με Συλλόγους και Φορείς.
Β. Αναθέτει την υπογραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΔΔΚ) εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε Δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Παράλληλα ο Δήμαρχος όρισε τον κο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου του Νικολάου ως Άμισθο Σύμβουλό του σε θέματα διοικητικά και διαχειριστικά του Δήμου. Ο Σύμβουλος θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Γορτυνίας και τα κρατικά όργανα, με στόχο τη βέλτιστη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου Γορτυνίας και θα παρέχει προς το Δήμαρχο γνώμες ή συμβουλές, προφορικά ή γραπτά.

Η θέση αυτή είναι άτυπη και δεν εντάσσεται ούτε εμπίπτει στις θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών του Δήμου Γορτυνίας. Ο ως άνω Άμισθος Σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίο και υποχρεούται να λογοδοτεί. Θα συνδράμει εθελοντικά και αμισθί το έργο του Δημάρχου, αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό και η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Δημάρχου.