Ο πρώτες εκδηλώσεις των Συλλόγων μας το 2018!

ekdiloseis

Τους δύ­ο πρώ­τους μή­νες κά­θε χρό­νου  οι Σύλ­λο­γοί μας, δι­ορ­γα­νώ­νουν εκδηλώσεις κο­πής  πρω­το­χρο­νι­ά­τι­κης πίτ­τας, σε συν­δυ­α­σμό   με την ετή­σι­α  Γεν. Συ­νέ­λευ­σή των  και εν­δε­χο­μέ­νως   δι­ε­ξα­γω­γή  αρ­χαι­ρε­σι­ών.

Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδος μας συγκεντρώσαμε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των Συλλόγων της Γορτυνίας μας στην Αθήνα.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι πρώτες εκδηλώσεις στην Αθήνα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.01.2018

* ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ, κο­πή πίτ­τας, Γ. Συ­νέ­λευ­ση – Αρχαι­ρε­σί­ες, ώρα 17:30μ.μ., Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Γορ­τυ­νί­ων, Πει­ραι­ώς  1.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.01.2018

*  ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, κο­πή πίτ­τας, 11 π.μ. στην αί­θου­σά της  Τζωρ­τζ 9, 17.00

* ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΙΩΤΩΝ, κο­πή πίτ­τας, Κυ­ρι­α­κή  14/1,  17.00   Ξε­νο­δο­χεί­ο “ΟΣΚΑΡ” έ­ναν­τι  Σταθ­μού Λα­ρί­σης.

* ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΩΝ, Κο­πή πίτ­τας, 11 π.μ. Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Ιλί­ου, Αγ. Φα­νου­ρί­ου 99

* ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ,   κο­πή πίτ­τας, 11 π.μ.  Με­ρό­πει­ο Ιδρυ­μα  Αρε­ο­πα­γί­του  45

* ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΩΝ: κο­πή πίτ­τας, 11 π.μ. στα γρα­φεί­α του Συλ­λό­γου

*ΔΟΞΙΩΤΩΝ: Κοπή πίττας, 17:00, ΚΥΒΕ Περιστερίου

* ΑΡΚΑΔΩΝ ΙΛΙΟΥ,  κοπή πίττας – αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου, Κάλχου  48-50, 18.00. Θα τιμηθεί ο εκδότης της “Γορτυνίας” Κων.Καλύβας

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.01.2018

* ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΩΤΩΝ:  κο­πή πίτ­τας – Γ. Συ­νέ­λευ­ση , Κυ­ρι­α­κή 21/1, 11 π.μ. αί­θου­σα Πα­ναρ­κα­δι­κής Ομο­σπον­δί­ας , Τζωρ­τζ 9,

* ΣΕΡΒΑΙΩΝ, κο­πή πίτ­τας, Κυ­ρι­α­κή  21/1, 11 π.μ. Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο  Γορ­τυ­νί­ων Πει­ραι­ώς 1.

* ΛΩΤΑΙΩΝ  ΗΡΑΙΑΣ,   κο­πή πίτ­τας,   Κυ­ρι­α­κή 21/1, 11 π.μ. Πο­λι­τι­στι­κό Κέν­τρο   Ιλί­ου , Αγί­ου Φα­νου­ρί­ου 99

* ΤΡΟΠΑΙΑΤΩΝ, κο­πή πίτ­τας­- συ­νε­στί­α­ση, Κυ­ρι­α­κή  21/1, 13.30 πο­λυ­χώ­ρος  BELVEDERE, Χαρ. Τρι­κού­πη 7, Μπουρ­νά­ζι.

* ΑΤΣΙΧΩΛΙΤΩΝ, κοπή πίττας -χορός, Κυριακή 21/1, μεσημέρι, κέντρο “Αρχοντικό του Σαράντη”

* ΒΙΔΙΑΚΙΤΩΝ, συ­νε­στί­α­ση – κο­πή πίτ­τας, Κυ­ρι­α­κή   21/1, με­ση­μέ­ρι, τα­βέρ­να “Μεν­τής­”- Παλ­λή­νη.

* ΒΥΖΙΚΙΩΤΩΝ κο­πή πίτ­τας – βρα­βεύ­σεις, Κυ­ρι­α­κή 21/1, 16.00 στην αί­θου­σά της, Πει­ραι­ώς  68Α.

* ΠΕΤΤΑΙΩΝ, κο­πή πίτ­τας – Γ. Συ­νέ­λευ­ση  αρ­χαι­ρε­σί­ες,  Κυ­ρι­α­κή 21/1, 17.00 Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο   Γορ­τυ­νί­ων  Πει­ραι­ώς  1

* ΤΟΥΘΟΑΤΩΝ, Γεν. Συ­νέ­λευ­ση  – κο­πή πίτ­τας , Κυ­ρι­α­κή  21/1,  18.00 Πο­λι­τι­στι­κό Κέν­τρο  Ιλί­ου. Αγ. Φα­νου­ρί­ου 99

*** Σε επόμενη ανάρτηση οι επόμενες εκδηλώσεις.