Προκήρυξη θέσης Δ/ντου στο ΕΠΑΛ Γορτυνίας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα επιλογής Δ/ντού του ΕΠΑΛ Γορτυνίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής, όπως υποβάλουν αίτηση συνοδευομένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Στην εν λόγω διαδικασία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων από το προβλεπόμενο στην παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 4547/2018.
Από 03-07-2020 έως και 13-07-2020 στην ΔΔΕ Αρκαδίας .
Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αρκαδίας, Γεώργιος Σελίμης