Πρόσκληση για κάλυψη θέσης Σχολικού Νοσηλευτή στο Νεοχώρι Γορτυνίας

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Πελοποννήσου δημοσιεύτηκε πρόσκληση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για το διδακτικό έτος 2021-2022. Πρόκειται για κάλυψη 7 θέσεων, εκ των οποίων η μια αφορά το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου έχοντας υπόψη: 1. το άρθρο 126 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) «Τοπική πρόσκληση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ»., 2. την αριθ. πρωτ. 6961/20-1-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης τοπικής πρόσκλησης μελών ΕΒΠ & ΠΕ25 και διάθεση σχετικών πιστώσεων», 3. τις υφιστάμενες ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ.
καλεί τους υποψηφίους που κατέχουν: τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2021-2022 ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων από σήμερα 21/01/2022 έως και την Πέμπτη 27/01/2022 και ώρα 14:00 για τις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού/συμμετοχής που αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ), σελ. 471.

Η αίτηση-δήλωση αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτή στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

α) Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή άλλη σχετική βεβαίωση.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

α) Πτυχίο τμήματος Επισκεπτών Υγείας ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος και γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ) η οποία να είναι σε ισχύ ή άλλη σχετική βεβαίωση.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση (βλ. Παράρτημα Ι) για την παρούσα πρόσκληση υποβάλλεται άπαξ και δύναται να τροποποιηθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Ο υποψήφιος δύναται να δηλώσει με τη σειρά που επιθυμεί από μια έως το σύνολο των σχολικών μονάδων με πλήρες ωράριο.

Η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με συνημμένα σε ένα αρχείο pdf τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται η χρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.

Για τους πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

α. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α’78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας του τίτλου με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας κατατάσσονται με τον κατώτατο βαθμό 5.

β. Αποδεικτικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ), σελ. 464.

3. Εφόσον διαθέτουν: Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σύμφωνα με το Παράρτημα Ε’ της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ), σελ. 484.

Επισήμανση: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν μόνο τα απαραίτητα ανά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης, μετά την αποστολή της αίτησής τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο: 2710230111 (κ. Γεωργαρά), προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη λήψη της.
Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε αξιολογικούς πίνακες επιλογής με βάση τον βαθμό του πτυχίου τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των τίτλων σπουδών, προηγούνται οι έχοντες τον παλαιότερο τίτλο. Κατά την επιλογή προτάσσονται όσοι υποψήφιοι διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται και κυρώνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Α.Σ.Ε.Π. εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους.

Κατά των πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται αμέσως μετά την ανάρτηση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, χωρίς να αναμένεται ο αυτεπάγγελτος ή κατ’ ένσταση έλεγχος του Α.Σ.Ε.Π.

Επισήμανση: Η προϋπηρεσία που αποκτάται με την ως άνω διαδικασία δεν προσμετράται στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας που προκηρύσσει και διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π. σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

Οδηγίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την ανάληψη υπηρεσίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κενά σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε όλη την απόφαση:

459 Ψ27Μ46ΜΤΛΗ-ΥΩΙ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ