«Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” – Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Δημοσιεύθηκαν Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19».

A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΣΚΕ
1. Αν επιλεγεί σαν έτος αναφοράς για τα οικονομικά στοιχεία και για τον υπολογισμό ανάλωσης κεφαλαίου το 2019, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) από τον λογιστή της εταιρείας για τα αποτελέσματα του 2020;

Απάντηση: Όχι δεν είναι απαραίτητο να προσκομισθεί. Εφ’ όσον επιλέγεται ως έτος αναφοράς το 2019, ως προς τα οικονομικά στοιχεία και για τον υπολογισμό ανάλωσης κεφαλαίου, υποβάλλονται μόνο τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του έτους 2019 ανάλογα με την νομική μορφή της αιτούσας. H ΥΔ υπογράφεται από τον Λογιστή της επιχείρησης και απαιτείται εφ’ όσον επιλεγεί ως έτος αναφοράς το 2020 για το οποίο δεν υπάρχουν ακόμη τα επίσημα οικονομικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι το ποσό του έτους 2020 θα επαληθευθεί πριν την εκταμίευση της επιχορήγησης με βάση την εκκαθάριση του 2020, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική δήλωση Ε3 χρήσης 2020.

2. Ποιες είναι οι 3 προηγούμενες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις για τις οποίες απαιτούνται κάποια δικαιολογητικά;

Απάντηση: Απαιτούνται για τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 2017, 2018 και 2019.

3. Είναι αποδεκτό από την Δράση μια επιχείρηση να δηλώσει ως έτος αναφοράς το 2019 και αυτή την χρονική περίοδο να προχωρήσει σε τροποιητική της δήλωσης του Ε3 2019, προσκομίζοντας την αρχική και την τροποιητική δήλωση;

Απάντηση: Στην περίπτωση που η επιχείρηση δηλώσει ως έτος αναφοράς το 2019, δύναται να προχωρήσει σε τροποποιητική δήλωση Ε3 μέχρι και την οριστικοποίηση της αίτησης στο ΠΣΚΕ με την υποχρέωση ανάρτησης, επιπλέον της εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης Ε3 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3581/28/08/2020) και της τροποποιητικής της δήλωσης του εντύπου Ε3.

4. Στο Παράρτημα ΙΙ – Δικαιολογητικά στο σημείο 10, σε περίπτωση που μια επιχείρηση υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης τον Μάρτιο 2021 και έχει επιλέξει ως έτος αναφοράς το έτος 2019 θα πρέπει να προσκομισθούν τα Φ2 του 2019, καθώς και τα Φ2 Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2021;

Απάντηση: Θα υποβληθούν τα έντυπα Φ2 (με αριθμό δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων) για το έτος 2019 καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2021.

5. Στα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης (α/α 7), αναφέρεται και μια ‘’φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας’’ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας. Διευκρινίστε τη ‘’φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας’’.

Απάντηση: Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΓΓΕΚ, του ΕΣΠΑ 20142020 και ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2014?2020. Για τη δημοσιότητα, σας παραπέμπουμε στον ακόλουθο σύνδεσμο. http://www.antagonistikotita.gr/epanek/shmatodothsh.asp?id=1, όπου έχει αναρτηθεί η ειδική αφίσα προβολής του έργου, για έντυπη και ηλεκτρονική χρήση από τους δυνητικούς δικαιούχους.

6. Μπορεί να γίνει προσθήκη ΚΑΔ πριν την υποβολή της αίτησης; Υπάρχει κάποιος περιορισμός;

Απάντηση: Η εκ των υστέρων προσθήκη ΚΑΔ προβλέπεται μεν από τη φορολογική νομοθεσία, εντούτοις δεν καλύπτει την απαίτηση της Πρόσκλησης για τη δήλωσή του, είτε ως ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας, είτε ως ΚΑΔ της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα κατά το έτος αναφοράς.

7. Συγκεκριμένα τι έγγραφο πρέπει να επισυναφθεί ως κατάσταση εγκαταστάσεων για κάθε επιχείρηση (έδρα ή υποκατάστημα) μέσω aade.gr;

Απάντηση: Προσωποποιημένη πληροφόρηση Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης – κατάσταση εγκαταστάσεων για κάθε επιχείρηση (έδρα ή υποκατάστημα) μέσω aade.gr.

8. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ το δικαιολογητικό με α/α 3 καλύπτεται από το δικαιολογητικό με α/α 2;

Απάντηση: Ναι, εφ’ όσον στο δικαιολογητικό με α/α 2 επισυνάπτονται οι αντίστοιχες σελίδες που απεικονίζουν τους ΚΑΔ της έδρας και όλων των εγκαταστάσεων που έχουν δηλωθεί ως τόποι υλοποίησης του έργου στην Αίτηση Χρηματοδότησης.

9. Ως τόπος υλοποίησης μπορεί να δηλωθεί η έδρα και το υποκατάστημα της επιχείρησης; Αν η επιχείρηση έχει επιλέξιμο ΚΑΔ στο υποκατάστημα, που βρίσκεται σε άλλη Περιφέρεια από αυτή που βρίσκεται η έδρα της, σε ποια περιφέρεια υποβάλει;

Απάντηση: Ως τόπος υλοποίησης στην Αίτηση Χρηματοδότησης μπορεί να δηλωθεί η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης. Αν η επιχείρηση έχει επιλέξιμο ΚΑΔ σε υποκατάστημα, που βρίσκεται σε άλλη Περιφέρεια από αυτή της έδρας της, τότε ως τόπος υλοποίησης θα δηλωθεί η Περιφέρεια στην οποία ασκείται η επιλέξιμη δραστηριότητα.

10. Στο ΠΣΚΕ στον έλεγχο ορθότητας εμφανίζει το εξής μήνυμα: [1.4 – Εγγραφή: 1] Έχετε δηλώσει ως ΚΑΔ Επένδυσης τον μη επιλέξιμο ΚΑΔ [62.01.1] Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας. Σύμφωνα με την πρόταση ο ΚΑΔ ανήκει στην οικογένεια με τους επιλέξιμους ΚΑΔ (62.01). Μπορούμε να βάλουμε τον 62.01 παρόλο που στις οδηγίες στο ΠΣΚΕ αναφέρει ότι πρέπει να μπει ο ΚΑΔ όπως εμφανίζεται στο Ε3;

Απάντηση: Καταχωρείται ο δευτεροβάθμιος ΚΑΔ (τα 4 πρώτα ψηφία του ΚΑΔ). Στη δράση εντάσσονται όλοι οι ΚΑΔ υποκατηγορίας, πέραν των τετραψήφιων που αποτυπώνονται στον πίνακα.

11. Αν ο κύριος ΚΑΔ μιας επιχείρησης δεν ανήκει στους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης μπορεί να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης με έναν δευτερεύοντα ΚΑΔ;

Απάντηση: Ναι μπορεί αν ο δευτερεύων ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στους επιλέξιμους που αναφέρονται στην Πρόσκληση με την προϋπόθεση ότι τα κύρια έσοδα της επιχείρησης προέρχονται από τον δευτερεύοντα ΚΑΔ που μπορεί να ενταχθεί. Τα έσοδα πρέπει να αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3 του έτους αναφοράς. Βλπ. πρόσκληση: «Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της παρούσης, είναι οι ακόλουθες: να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα I «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)».

12. Στα δικαιολογητικά με Α/Α 6 στην Υπεύθυνη Δήλωση Β΄ Παράρτημα ΙV (Πίνακας Επιχορηγήσεων), οι αναστολές και η αποζημίωση ειδικού σκοπού (800 ευρώ) στις επιχειρήσεις πρέπει να προστεθούν; Τι πρέπει να δηλωθεί;

Απάντηση: Ναι, πρέπει να δηλωθούν στο συνημμένο Παράρτημα ΙV.

13. Η ΥΔ Σώρευσης ζητείται με γνήσιο υπογραφής. Ωστόσο, ο Πίνακας που παρατίθεται στο Υπόδειγμα Β δεν είναι δυνατό να εισαχθεί με τη συγκεκριμένη μορφή στο www.gov.gr. Είναι υποχρεωτική η επίσκεψη σε ΚΕΠ;

Απάντηση: Λόγω των μέτρων πρόληψης περαιτέρω διασποράς του COVID-19 (αποφυγή επίσκεψης σε ΚΕΠ, δημόσια υπηρεσία), προτείνεται το εξής: Να υπάρχουν δύο αρχεία για τη Δήλωση Σώρευσης με σκοπό τη μέγιστη δυνατή πληρότητα της υποβολής: (α) Αρχείο με γνήσιο της υπογραφής από το www.gov.gr στο οποίο το περιεχόμενο του πίνακα να προστεθεί ως απλό κείμενο στην ΥΔ και (β) Αρχείο με τη μορφή του Υποδείγματος Β, το οποίο να έχει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας (δίχως γνήσιο της υπογραφής).

14. Όταν χρησιμοποιείται ως έτος αναφοράς το 2020 και η τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση είναι το 2019, κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μισθοδοσίας (Ε4 και συγκεντρωτικές καταστάσεις μισθοδοσίας) για τα έτη 2017, 2018, 2019 ή 2018, 2019, 2020;

Απάντηση: Στο Παράρτημα ΙΙ – Δικαιολογητικά, στο σημείο 7, αναφέρεται ότι τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν, δηλαδή για τα έτη 2017, 2018 και 2019.

15. Όταν χρησιμοποιείται ως έτος αναφοράς το 2020, πρέπει να προσκομίζεται ισοζύγιο κλεισίματος του 2020 και για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις;

Απάντηση: Στο Παράρτημα ΙΙ – Δικαιολογητικά, στο σημείο 9, αναφέρεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων πρέπει να υποβάλλονται και γι’ αυτές όλα τα δικαιολογητικά του σημείου 8. Συνεπώς, πρέπει να υποβάλλονται και για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις τα ισοζύγια κλεισίματος για το έτος 2020.

16. Στην καρτέλα 5.1 ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ πρέπει να δηλωθεί ότι η ιστοσελίδα της επιχείρησης είναι προσβάσιμη σε ΑΜΕΑ ή αρκεί να αναφερθεί ότι θα δημιουργηθεί υποδομή διευκόλυνσης πρόσβασης στα ΑΜΕΑ για την υπάρχουσα ιστοσελίδα;

Απάντηση: Η ιστοσελίδα θα πρέπει να παρέχει διευκόλυνση πρόσβασης ΑΜΕΑ στις πληροφορίες και τις διαθέσιμες λειτουργίες, σύμφωνα με τις οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG). Αυτό θα καθίσταται απαιτητό από τη στιγμή που η επιχείρηση θα εγκρίνεται προς χρηματοδότηση (βλ. παρ. 12.1 της Πρόσκλησης). Επίσης θα γίνει επαλήθευση του κριτηρίου πριν την εκταμίευση της επιχορήγησης.

17. Για τις επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων ζητούνται ως δικαιολογητικά υποβολής: Ισολογισμοί? αποτελέσματα χρήσης (υπογεγραμμένα/ σφραγισμένα από λογιστή ή/και Νομ. Εκπρόσωπο). Στην περίπτωση που προσκομισθούν οι Ισολογισμοί-ΚΑΧ, όπως αυτοί είναι νομίμως δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ, πρέπει να φέρουν υπογραφή/σφραγίδα;

Απάντηση: Δεν απαιτείται να φέρουν σφραγίδα / υπογραφή οι ισολογισμοί οι οποίοι είναι αναρτημένοι – δημοσιευμένοι μέσω ΓΕΜΗ.

18. Στον αριθμό απασχολουμένων συμπεριλαμβάνονται “ιδιοκτήτες επιχειρηματίες”. Στις υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των ΕΜΕ (ετησίων μονάδων εργασίας) και οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες;

Απάντηση: Μόνο εφ’ όσον έχουν δηλωθεί στο ΙΚΑ ως ασφαλισμένοι στην επιχείρηση στην οποία είναι ιδιοκτήτες. Πρέπει να υπάρχει έντυπο Ε3 πρόσληψης μέσω ΕΡΓΑΝΗΣ ή σύμβαση έργου μεταξύ Επιχείρησης και Ιδιοκτήτη.

19. Εάν η επιχείρηση έχει υποβάλει αίτηση σε δράσεις ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω COVID 19 έχοντας δηλώσει προς ενίσχυση, τα έξοδα του έτους 2019, μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην παρούσα δράση δηλώνοντας ως έτος αναφοράς το 2020;

Απάντηση: Ναι μπορεί. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση δηλώνοντας ως έτος αναφοράς είτε το 2019 είτε το 2020 σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρόσκλησης. Είναι υποχρέωσή της όμως, να δηλώσει μέσω της υπεύθυνης δήλωσης σώρευσης, τα ποσά για τα οποία έχει κάνει αίτημα λήψης ενίσχυσης ή/και έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης από τις 19/03/2020 και μετά (παράρτημα υπεύθυνων δηλώσεων) στο πλαίσιο της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ευρωπαι?κής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της νόσου COVID-19, όπως ισχύει.

20. Εάν το δηλωθέν ως αναλωθέν κεφάλαιο κίνησης για το 2020, δεν συμπίπτει με αυτό της εκκαθάρισης του 2020, θα υπάρξει κάποια επίπτωση; Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ – Δικαιολογητικά στο σημείο 8, η επιχείρηση που θέλει να υποβάλλει αίτηση με τα στοιχεία του 2020, θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Λογιστή της επιχείρησης. Προβλέπεται να προστεθεί κι άλλο υπόδειγμα Υπ. Δήλωσης;

Απάντηση: Όχι δεν προβλέπεται άλλο Υπόδειγμα Δήλωσης. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή της αίτησης προσκόμισαν για το έτος 2020 Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Λογιστή της επιχείρησης στην οποία δηλώθηκε το ποσό του αναλωθέντος κεφαλαίου κίνησης, θα επαληθευθεί πριν την εκταμίευση της επιχορήγησης το δηλωθέν ποσό, με βάση το φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2020, με αριθμό Δήλωσης, όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (ηλεκτρονική υποβολή), το οποίο θα υποβληθεί, μετά την Απόφαση Ένταξης μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά του αιτήματος καταβολής της επιχορήγησης.

21. Στην Υπεύθυνη Δήλωση Υπόδειγμα Α’ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV αναφέρεται ότι «Η επιχείρηση έχει υποβάλει μόνο μια αίτηση χρηματοδότησης για στήριξη στην παρούσα πρόσκληση και δεν έχει χρηματοδοτηθεί ή δεν χρηματοδοτείται από το ίδιο ή άλλο ΕΠ για άλλες πράξεις επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης». Αν η επιχείρηση έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» τι θα συμβεί με την αίτηση στη Δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»; Ο λόγος διατύπωσης της συγκεκριμένης ερώτησης, είναι το ότι η εν λόγω Δράση επιδοτεί λειτουργικά έξοδα (αμοιβές προσωπικού, ενοίκια, δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, κλπ) για το 2021 και στην κάλυψη των παραπάνω εξόδων θα κατευθυνθεί και το ποσό επιχορήγησης του προγράμματος.

Απάντηση: Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές συνέπειες που προκάλεσε η πανδημία Covid-19 στις επιχειρήσεις του μητρώου ELEVATE GREECE. Κατά την υποβολή των προτάσεων δεν απαιτείται δήλωση-δέσμευση των επιχειρήσεων για τον ακριβή καθορισμό των εξόδων του 2021 που θα καλύψουν με την επιχορήγηση σε περίπτωση έγκρισης και ως εκ τούτου για την καταβολή της επιχορήγησης δεν προσκομίζονται αναλυτικά παραστατικά εξόδων που να αναλογούν στο ποσό της επιχορήγησης.

Ωστόσο βάσει των κανονιστικών διατάξεων των διαρθρωτικών ταμείων η ίδια δαπάνη δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από δύο Ταμεία ή από δύο προγράμματα του ίδιου Ταμείου. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι υπάρχει η υποχρέωση το ποσό της επιχορήγησης να αναλωθεί εντός του έτους 2021 στους κωδικούς εξόδων του φορολογικού εντύπου Ε3 της επιχείρησης από τους οποίους υπολογίστηκε, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα των ενισχύσεων από το σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί η επιχείρηση για μια συγκεκριμένη δαπάνη (λειτουργικά έξοδα για την περίπτωσή μας) δεν ξεπερνά την συνολική αξία της δαπάνης. Η τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης/υποχρέωσης αποτελεί ελεγκτικό αντικείμενο των υλοποιούμενων έργων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης, με βάση της διατάξεις του Καν. ΕΕ 1303/2013. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προϋπόθεσης, η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει εντόκως την διαφορά μεταξύ καταβληθέντος και αναλωθέντος ποσού.

Επί προσθέτως στην υπεύθυνη δήλωση σώρευσης ενισχύσεων βάσει του προσωρινού πλαισίου Covid19, πρέπει να αναγραφούν τα ποσά για τα οποία έχει κάνει αίτημα λήψης ενίσχυσης ή/και έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης, στο πλαίσιο όλων των αντίστοιχων Δράσεων του ίδιου ή άλλου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

22. Η Υπεύθυνη Δήλωση Σώρευσης – Υπόδειγμα Β, συμπληρώνεται μόνο απ’ όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει επιδότηση μέσω του προσωρινού πλαισίου;

Απάντηση: Όχι, δεν υποβάλλεται μόνο από τις επιχείρησης που έχουν λάβει επιδότηση. Πρέπει όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρόσκληση να υποβάλλουν την Υ.Δ. Σώρευσης έστω και αρνητική με κενό τον πίνακα επιχορηγήσεων.

23. Στην Υπεύθυνη Δήλωση Σώρευσης – Υπόδειγμα Β θα πρέπει να δηλωθούν οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση ή/και που έχει υποβάλει αίτημα λήψης της ενίσχυσης χωρίς ακόμα αυτό να έχει εγκριθεί. Με ποιον τρόπο θα πρέπει να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα πεδία στο πληροφοριακό σύστημα;

Απάντηση: Ναι, θα πρέπει να δηλωθούν και οι ενισχύσεις που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί. Η μόνη στήλη η οποία θα παραμένει κενή σε περίπτωση μη έγκρισης χρηματοδότησης είναι :‘’Ποσό Δημόσιας Χρηματοδότησης που τελικά χορηγήθηκε εγκριθέν ποσό’’’. Όλα τα υπόλοιπα πεδία πρέπει να είναι συμπληρωμένα.

24. Στην καρτέλα 6.7 ζητείται Τεκμηρίωση συμβατότητας της δραστηριότητας της επιχείρησης με τομέα ΕΤΑΚ της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3. Συμπληρώνουμε απλώς τον τομέα εξειδίκευσης, πχ: – Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή απαιτείται αναλυτική τεκμηρίωση;

Απάντηση: Ναι, απαιτείται αναλυτική τεκμηρίωση.

25. Στην τεκμηρίωση σχετικά με την συμβατότητα της δραστηριότητας της επιχείρησης με τομέα ΕΤΑΚ, επιλέγεται αποκλειστικά ένας τομέας ΕΤΑΚ ή περισσότεροι;

Απάντηση: Τεκμηριώνεται η συμβατότητα της δραστηριότητας της επιχείρησης με ένα ή περισσοτέρους τομείς της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3.

 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ
26. Στον «δείκτη CO05 – Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη» με βάση στις οδηγίες του ΠΣΚΕ πρέπει να μπει “1”. Αν μια εταιρεία έχει κλείσει πάνω από 3 χρόνια λειτουργίας, τι πρέπει να συμπληρώσει;

Απάντηση: Με βάση στις οδηγίες του ΠΣΚΕ πρέπει να μπει η τιμή “1”.

27. Πως συμπληρώνονται οι δείκτες CO01, CO02, CO05;

Απάντηση: Με βάση στις οδηγίες που αναφέρονται στο πεδίο 7.4 του ΠΣΚΕ πρέπει να συμπληρωθεί η τιμή “1”.

28. Πως συμπληρώνονται οι Δείκτες T4201 και Τ4223;

Απάντηση: Οι δείκτες Τ4201 και Τ4223 είναι δείκτες του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» οι οποίοι συμπληρώνονται στο τέλος της δράσης, από τον φορέα ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. Ο αιτών συμπληρώνει την τιμή ‘1’.

29. Σε περίπτωση που ο δείκτης αφορά σε διάσταση φύλου συμπληρώνονται ανάλογα οι στήλες Άνδρες/ Γυναίκες;

Απάντηση: Δεν εισάγεται τιμή στα πεδία Άνδρας – Γυναίκα, καθώς στη συγκεκριμένη πρόσκληση δεν υφίσταται δείκτης για την ενίσχυση θέσεων εργασίας.

30. Στον δείκτη 50020 – CV20 καταχωρίζεται το ποσό της επιχορήγησης;

Απάντηση: Ναι, καταχωρίζεται το ποσό της παρούσας επιχορήγησης όπως αυτό προκύπτει από τον ποσοστιαίο υπολογισμό εξόδων των συγκεκριμένων κωδικών (εξόδων).

31. Στο δείκτη 50022 – CV22 οι επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση θα βάλουν τιμή “0”;

Απάντηση: Ο δείκτης 50022 – CV22: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19, αφορά στην αιτούμενη ενίσχυση για την παρούσα πρόσκληση και συμπληρώνεται με την τιμή ‘’1’’.

32. Στους «Δείκτες» CO01, CO02, CO05 πως συμπληρώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα λάβουν την ενίσχυση σε περίπτωση που υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις; Π.χ. για μια εταιρεία που έχει άλλη μία συνδεδεμένη θα συμπληρώνεται η τιμή “2”;

Απάντηση: Ο δείκτης αφορά μόνο στην αιτούσα επιχείρηση και όχι στις συνδεδεμένες με αυτήν, συνεπώς θα συμπληρωθεί η τιμή “1” ανεξαρτήτως του αριθμού των συνδεδεμένων / συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με αυτή.

 

Γ. ΣΩΡΕΥΣΗ
33. Οι ενισχύσεις που έχει λάβει μια επιχείρηση βάσει του Κανονισμού De minimis αποτυπώνονται στην αίτηση ή στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά;

Απάντηση: Οι συγκεκριμένες ενισχύσεις δεν αποτυπώνονται στην αίτηση, καθώς αφορούν σε διαφορετικό καθεστώς ενίσχυσης και όχι στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 [19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση Ε.Ε.

34. Στην καρτέλα 3.5 (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης Ε.Ε.) αποτυπώνεται και η Αποζημίωση ειδικού σκοπού;

Απάντηση: Ναι. Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία των ενισχύσεων που έχει λάβει ή έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα να λάβει η αιτούσα επιχείρηση, καθώς και των επιχειρήσεων με τις οποίες η αιτούσα επιχείρηση λειτουργεί ως δεδομένη επιχείρηση (συνδεδεμένων), βάσει του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 [19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση Ε.Ε.].

35. Επιχείρηση που έχει υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνα με την με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση Ε.Ε. σε άλλη δράση, η οποία έχει απορριφθεί, είναι υποχρεωμένη να συμπεριλάβει τα στοιχεία αυτού του προγράμματος στον πίνακα επιχορηγήσεων που βρίσκεται στο παράρτημα της Πρόσκλησης ή αφού έχει απορριφθεί δεν χρειάζεται να τα συμπεριλάβει;

Απάντηση: Εάν έχει εκδοθεί απόφαση απόρριψης, η επιχείρηση δεν χρειάζεται να συμπεριλάβει τα στοιχεία.

36. Νεοφυής επιχείρηση δικαιούται να αιτηθεί τη συγκεκριμένη ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης με δεδομένο ότι έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου έργου του ΕΔΚ της ΓΓΕΚ;

Απάντηση: Ναι δικαιούται. Δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός σύμφωνα με την πρόσκληση, αρκεί να μην υφίσταται διπλή χρηματοδότηση από τη δράση «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ» για το 2021 για τις ίδιες δαπάνες.

Επισημαίνεται ότι βάσει των κανονιστικών διατάξεων των διαρθρωτικών ταμείων η ίδια δαπάνη δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από δύο Ταμεία ή από δύο προγράμματα του ίδιου Ταμείου. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης υπάρχει η υποχρέωση, το ποσό της επιχορήγησης να αναλωθεί εντός του έτους 2021, στους κωδικούς εξόδων του νέου φορολογικού εντύπου Ε3, από τους οποίους υπολογίστηκε, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλίζεται, ότι το άθροισμα των ενισχύσεων από το σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί η επιχείρηση για μια συγκεκριμένη δαπάνη, δεν ξεπερνά τη συνολική αξία της δαπάνης.

Κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση να συμπεριλάβει στην Υ.Δ. που θα υποβάλει στο ΠΣΚΕ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης (βλ. Παράρτημα VΙΙ), και δήλωση ότι διασφαλίζεται η ανωτέρω προϋπόθεση (βλ. σημείο 5.5 της Υ.Δ. του Παραρτήματος VΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης αποτελεί ελεγκτικό αντικείμενο των υλοποιούμενων έργων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης, με βάση της διατάξεις του Καν. ΕΕ 1303/2013. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προϋπόθεσης, η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει εντόκως την διαφορά μεταξύ καταβληθέντος και αναλωθέντος ποσού.

 

Δ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΤΟΧΟΙ
37. Στο σημείο 1.3 Στοιχεία Εταίρων / Μετόχων οφείλουν να συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εταίρων, ανεξαρτήτως του ύψους της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας; Ακόμα και σε ποσοστά μικρότερα του 10-20%, για παράδειγμα 1%, 2%, 5%;

Απάντηση: Είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εταίρων, με ποσοστό συμμετοχής 10% και άνω.

38. Στο σημείο 3.5 Ενισχύσεις με βάση το προσωρινό πλαίσιο στήριξης, χρειάζεται να συμπληρωθούν τυχόν επιστρεπτέες προκαταβολές για τις ατομικές επιχειρήσεις των εταίρων της αιτούσας επιχείρησης, ως συνδεδεμένες επιχειρήσεις;

Απάντηση: Θα συμπληρωθούν οι ενισχύσεις όλων των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ελέγχου σώρευσης της δεδομένης (ενιαίας) επιχείρησης για το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης.

39. Η αιτούσα επιχείρηση είναι συνδεδεμένη με επιχείρηση στην αλλοδαπή και είναι «μικρή», βάσει των συγκεντρωτικών στοιχείων για το μέγεθός της. Η αιτούσα και η συνδεδεμένη της είναι προβληματικές επιχειρήσεις βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών τους για το 2019, αλλά και βάσει των ισοζυγίων κλεισίματός τους για το 2020. Η αιτούσα και η συνδεδεμένη της δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Πληροί η αιτούσα την προϋπόθεση που σχετίζεται με την προβληματικότητα για τη συμμετοχή της στη Δράση;

Απάντηση: Σύμφωνα με την ενότητα 5. ‘’ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ? ΟΡΟΙ ? ΠΡΟΥ?ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’ σημείο xii) προϋπόθεση συμμετοχής για τις επιχειρήσεις είναι να μην αποτελούσαν, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της παρούσας Πρόσκλησης) ή εφ’ όσον ήταν προβληματικές στις 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

40. Επιτρέπεται να υποβληθούν αιτήσεις συμμετοχής στη Δράση από δύο επιχειρήσεις που είναι μεταξύ τους συνδεδεμένες και αμφότερες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής;

Απάντηση: Ναι επιτρέπεται. Δεν υπάρχει περιορισμός, αρκεί να προσκομίσουν οι εκατέρωθεν επιχειρήσεις τα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται, όπως αυτές ορίζονται από την αναλυτική πρόσκληση.

41. Η εταιρεία είναι υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας και ως υποκατάστημα δεν έχει καταστατικό στο οποίο να αναφέρονται μέτοχοι. Το μόνο φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με το υποκατάστημα σε διοικητικό επίπεδο είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του. Θα δηλωθούν οι μέτοχοι της αλλοδαπής εταιρείας;

Απάντηση: Θα πρέπει να δηλωθούν οι μέτοχοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αιτούσας αλλοδαπής εταιρείας. Η πληροφορία είναι αναγκαία για να διαπιστωθεί η ύπαρξη συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Ευρωπαι?κής Επιτροπής.

42. Αν επιλεγεί σαν έτος αναφοράς το 2019, όπου μια εταιρεία είχε 2 μετόχους φυσικά πρόσωπα, ενώ τέλος του 2020 εξαγοράστηκε κατά 100% από μία αλλοδαπή εταιρεία, απαιτείται να υποβληθούν και τα οικονομικά στοιχεία της αλλοδαπής εταιρείας;

Απάντηση: Η αίτηση υποβολής συμπληρώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής. Επομένως στο έντυπο υποβολής τα στοιχεία μετόχων θα πρέπει να συμπληρωθούν όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξαγορά. Ως προς τα οικονομικά στοιχεία, αυτά θα υποβληθούν σύμφωνα με τα σημεία 7, 8 και 9 του Παραρτήματος II, για τα έτη 2017, 2018 και 2019, και θα αφορούν στην παλιά εταιρεία, εφόσον η εξαγορά της αποδεικνύεται ότι έγινε το 2020, βάσει σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων δημοσιευμένων στο ΓΕΜΗ.

Επιπλέον, απαιτείται η υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών που αφορούν στο έτος 2021, σύμφωνα με το Παράρτημα II της Πρόσκλησης.

Η χρηματοδότηση θα γίνει μεν βάσει των οικονομικών στοιχείων του 2019 της εταιρείας με τους δύο μετόχους, όμως η ανάλωση του κεφαλαίου κίνησης θα πραγματοποιηθεί εντός του 2021 και θα ελεγχθεί με βάση τη νέα μετοχική σύνθεση και τα οικονομικά στοιχεία που απορρέουν αυτής.

43. Αλλοδαπή εταιρεία έχει κάνει έναρξη το 2018 και ίδρυσε υποκατάστημα στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2021. Είναι επιλέξιμο το υποκατάστημα για χρηματοδότηση από τη συγκεκριμένη δράση;

Απάντηση: Όχι δεν μπορεί. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης, είναι μεταξύ άλλων: i) να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, ii) να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2020.

Σύμφωνα με τις δύο αυτές προϋποθέσεις, το υποκατάστημα μπορεί να κάνει μόνο αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, αλλά δεν μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

44. Το μετοχικό/Εταιρικό σχήμα που θα καταχωρηθεί στο ΠΣΚΕ πρέπει να περιλαμβάνει τα τελευταία στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί στο ΓΕΜΗ ή με βάσει τα τελευταία πρακτικά;

Απάντηση: Πρέπει να περιλαμβάνονται στην κατάθεση μόνο τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ.

45. Μια επιχείρηση έχει πάρα πολλούς μετόχους/ εταίρους, εκ των οποίων πολλοί είναι funds για τα οποία δεν υπάρχει η πληροφορία για τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν. Πώς μπορούμε να χειριστούμε την πρόταση;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον «Οδηγό Χρήσης του Ορισμού των ΜΜΕ» της Ευρωπαι?κής Επιτροπής: «Μια επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται ανεξάρτητη επιχείρηση και άρα σαν να μην έχει συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ακόμη και αν το όριο του 25% καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη επενδυτών: δημόσιες εταιρείες επενδύσεων, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (funds) και «business angels»…». Επίσης, η συμμετοχή των funds δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%, καθώς τότε θα χαρακτηριζόταν ως Private Equity. Συνεπώς δεν είναι απαραίτητο για τις επιχειρήσεις που έχουν funds ως μετόχους, να αναγράφουν τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν τα funds αυτά.

46. Στο πεδίο 1.3 του ΠΣΚΕ ζητείται η συμπλήρωση των στοιχείων εταίρων της εταιρείας. Σε ΙΚΕ συμμετέχει VC το οποίο είναι αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.), το οποίο βάση φορολογικής νομοθεσίας δεν έχει ΑΦΜ, δεν είναι νομικό πρόσωπο και εκπροσωπείται υποχρεωτικά από ΑΕ. Σε αυτήν την περίπτωση στο είδος προσώπου (υποχρεωτικό πεδίο) δεν μπορεί να μείνει κενό και επιπλέον δεν μπορεί να συμπληρωθεί το ΑΦΜ Μετόχου γιατί δεν υπάρχει παρά μόνο το ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου. Τι καταχώρηση πρέπει να γίνει για να δηλωθεί ως εταίρος το αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.);

Απάντηση: Πρέπει να καταχωρηθεί το ΑΦΜ του Νομίμου Εκπροσώπου του VC Fund.

47. Μία επιχείρηση που δεν είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece. Μπορεί να εγγραφεί και να υποβάλει και αίτηση στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Μια εκ των προϋποθέσεων συμμετοχής /υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19», είναι η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, ήτοι να έχει εκδοθεί από τη ΓΓΕΚ απόφαση εγγραφής στο μητρώο. Συνεπώς, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει πρωτίστως να υποβάλλει αίτημα εγγραφής στο ELEVATE GREECE και να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 85490/10.08.2020 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφόσον εκδοθεί απόφαση εγγραφής της επιχείρησης στο μητρώο από τη ΓΓΕΚ, τότε η επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα δράση. Η πρόσκληση είναι ανοικτή προς υποβολή αιτήσεων έως την 30η.09.2021.

48. Η Υ.Δ. ΜΜΕ συμπληρώνεται σύμφωνα με το έτος που έχει επιλέξει η επιχείρηση να υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης ή σύμφωνα με το τελευταίο έτος ήτοι 2020;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα V / Υπόδειγμα Δήλωσης για ΜΜΕ, στην 1η υποσημείωση αναφέρεται ότι όλα τα στοιχεία αφορούν στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

49. Υφιστάμενη επιχείρηση με δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 2019 και 2020. Το έτος 2019 ήταν ανεξάρτητη και το 2020 είναι συνδεδεμένη. Θα εξετασθεί η επιχείρηση για την συνδεσιμότητά της κατά το έτος 2021;

Απάντηση: Όχι, η συνδεσιμότητα θα εξεταστεί με βάση την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

50. Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά ζητείται στο σημείο 9 να προσκομιστούν οικονομικά στοιχεία των συνδεδεμένων. Παρακαλώ διευκρινίστε αν απαιτείται και η επισύναψη στοιχείων προσωπικού των συνδεδεμένων ή αρκείστε μόνο στην απλή αναγραφή των ΕΜΕ τόσο στη ΜΜΕ και όσο και στο αντίστοιχο πεδίο του ΠΣΚΕ.

Απάντηση: Αρκεί η απλή αναγραφή των ΕΜΕ στο πλαίσιο της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης Μεγέθους για τις τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2017, 2018, 2019) τα οποία δύνανται να διασταυρωθούν με τις ΕΜΕ της αιτούσας, των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων από τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ.

51. Στην περίπτωση αίτησης που θα υποβληθεί από επιχείρηση με ελληνικό ΑΦΜ ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας, και με δεδομένο ότι συντάσσεται ισολογισμός για το υποκατάστημα αλλά και για την εταιρεία στο σύνολό της:

α) για τη συμπλήρωση της καρτέλας «1.1 Γενικά στοιχεία Δικαιούχου» χρησιμοποιούμε μόνο τα στοιχεία του ελληνικού υποκαταστήματος;

β) για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΜΜΕ (στοιχεία επιχείρησης και ΕΜΕ – κύκλος εργασιών – ενεργητικό της αιτούσας επιχείρησης) χρησιμοποιούμε τα στοιχεία του υποκαταστήματος (δικαιούχος) ή τα συνολικά (αλλοδαπής και ελληνικού υποκαταστήματος);

γ) ομοίως ποια οικονομικά στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν για να συμπληρωθεί η καρτέλα «1.6 Συγκεντρωτικά στοιχεία μεγέθους επιχείρησης»;

δ) στα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν χρειάζονται μόνο τα στοιχεία του ελληνικού υποκαταστήματος;

Απάντηση:

α) Ναι

β) Τα συνολικά

γ) Της ενιαίας επιχείρησης

δ) Τα δημοσιευμένα δικαιολογητικά και των δύο