Συνεργασία Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΕΚΠΑ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσανατολίζεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου με αντικείμενο την εφαρμογή ερευνητικού προγράμματος στις 5 Περιφερειακές της Ενότητες ώστε να  επιλεγούν οι ενδεδειγμένες θέσεις ήπιων παρεμβάσεων, όπως η δημιουργία λιμνοδεξαμενών, στις περιοχές με ελλειμματικό ή/και ποιοτικά υποβαθμισμένο υδατικό δυναμικό.

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών έως τώρα έχει εκπονήσει εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα σε κρίσιμες περιοχές και ως εκ τούτου η ερευνητική ομάδα του έχει  συσσωρευμένη, εξειδικευμένη τεχνογνωσία, η οποία εξελίσσεται συνεχώς.

“Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αυξάνουν την ένταση, την έκταση και τη διάρκεια των μετεωρολογικών και υδρολογικών ξηρασιών και καταιγίδων. Αυτό συνεπάγεται, αφ’ ενός την ελλιπή τροφοδοσία των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων και αφ’ ετέρου τη γρήγορη παροχέτευση των όμβριων υδάτων προς τα κατάντη ή/και τη θάλασσα” επισημαίνει σχετικά ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, υπογραμμίζοντας παράλληλα:

“Ως συνέπεια προκύπτουν προβλήματα λειψυδρίας, φαινόμενο που οξύνεται ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν παρατηρείται η μέγιστη δυνατή ζήτηση υδατικών πόρων και η ελάχιστη δυνατή προσφορά. Το αποτέλεσμα είναι η εξάντληση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, η θαλάσσια διείσδυση στις παράκτιες περιοχές, η υφαλμύρινση και εν τέλει η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η ερημοποίηση και η οικονομική παρακμή”.