Σύντομα κηρύγματα κ.κ.Ιερεμία: Η Αγία Γραφή

  1. Ἡ Ἁγία Γραφή, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι τό ἱερό ἐκεῖνο βιβλίο, πού μᾶς λέγει τί ἔκανε ὁ Θεός γιά μᾶς καί πῶς πρέπει νά ζοῦμε ἐμεῖς σάν χριστιανοί, ἀνήκοντες σ᾽ Αὐτόν. Τό ἱερό αὐτό καί ἅγιο βιβλίο, ἡ Ἁγία Γραφή, εἶναι πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, ἐκεῖ πού εἶναι καί τό Ἅγιο Ποτήριο. Ἡ Ἁγία Γραφή δέν γράφτηκε ἀπό ἕναν ἄνθρωπο, οὔτε σέ μία ἐποχή, ἀλλά γράφτηκε σέ διάφορες ἐποχές καί ἀπό πολλούς ἱερούς συγγραφεῖς. Ὅλοι τους ὅμως αὐτοί ἦταν ἄνθρωποι θεοφόροι καί θεόπνευστοι. Ἔγραφαν μέ τήν ἀνθρώπινη ἔκφραση τῆς ἐποχῆς τους καί τά γραφόμενά τους ἐκφράζουν τά ἤθη τῆς ἐποχῆς τους.
  2. Ἄν μέ ἐρωτᾶτε, τί περιέχει ἡ Ἁγία Γραφή, θά σᾶς ἔλεγα γενικά καί ἁπλᾶ τά ἑξῆς: Ἡ Ἁγία Γραφή λέγει ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε ὅλο τόν κόσμο, καί αὐτά πού φαίνονται καί αὐτά πού δέν φαίνονται. Κέντρο ὅμως τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, γι᾽ αὐτό καί δημιουργήθηκε «κατεκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεο». Ὅλα γύρω μας ἔγιναν γιά τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος ἔγινε γιά τόν Θεό! Ὁ ἄνθρωπος ὅμως ἁμάρτησε. Παρέβηκε τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί γι᾽ αὐτό χάλασε ἡ ὡραία σχέση μαζί Του. Ἡ ζωή του πιά τώρα ἦταν ζωή μέ πολύ πόνο. Ὅλα αὐτά μᾶς τά λέγει ἡ Παλαιά Διαθήκη, τό Α´ τμῆμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
  3. Ὁ Θεός ὅμως εἶναι ἀγάπη καί γι᾽ αὐτό οἰκονόμησε ἕνα σχέδιο γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Καί τό σχέδιό του ἦταν νά σαρκωθεῖ ὁ Υἱός Του, νά γίνει ἄνθρωπος σάν καί μᾶς, χωρίς νά παύσει νά εἶναι Θεός, νά ἔρθει ἀνάμεσά μας καί νά μᾶς διδάξει τήν θεογνωσία. Στήν Παλαιά Διαθήκη ἀκοῦμε τά παρήγορα κηρύγματα τῶν ἁγίων Προφητῶν γιά τόν ἐρχομό τοῦ Λυτρωτοῦ, τοῦ Μεσσία. Μάλιστα καί ὁ Ἴδιος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐμφανιζόταν στήν Παλαιά Διαθήκη μέ τήν μορφή ἀγγέλου. Εἶναι «ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου» ἤ ὁ «Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος» ἤ ὁ «Ἄγγελος τῆς Διαθήκης», πού λέγουν οἱ Προφῆτες.
  4. Ὅταν ἦρθε ὁ ὁρισμένος καιρός, τότε πού εἶχε κανονίσει ὁ Θεός, σαρκώθηκε ὁ Υἱός Του ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, τήν Παναγία, καί ἦλθε ἀνάμεσά μας ὡς ἄνθρωπος, γιά νά τελέσει τό λυτρωτικό Του ἔργο. Τό ἔργο Του αὐτό τό γράφει ἡ Καινή Διαθήκη, τό Β´ τμῆμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Γόρτυνος&ΜεγαλοπόλεωςἸερεμίας