Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας

dimos gortynias

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας με την υπ’ αριθμ. 135/9.1.2022 αποφασίζει:

Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας κ.κ. Δημήτριο Καζά του Χρήστου και Σταύρο Δημάκο του Κωνστατνίνου ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023.

Δείτε την απόφαση εδώ:

https://www.e-gortynia.gr/wp-content/uploads/2022/01/Ορισμός-Αντιδημάρχων-ως-μέλη-στην-Οικονομική-Επιτροπή-Ψ2ΦΤΩ90-1ΤΘ.pdf