ΥΠΕΣ: Έκτακτη επιχορήγηση δήμων – Τι παίρνει ο Δήμος Γορτυνίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 85880/22.11.2021  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 100.000.000,00€, ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων και κατά προτεραιότητα για την εξόφληση
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους ή εκκρεμών υποχρεώσεων προς τρίτους
προκειμένου να μη καταστούν ληξιπρόθεσμες, ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 107 του ν.4714/2020 αναφορικά με τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης
ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους ΟΤΑ. Το ποσό που αντιστοιχεί στο Δήμο Γορτυνίας είναι  183.527,15 ευρώ.

Δείτε εδώ την απόφαση:

https://www.e-gortynia.gr/wp-content/uploads/2021/11/apof85880-20211122.pdf