ΥΠΕΣ: 300.000 ευρώ στο Δήμο Γορτυνίας για τις πυρκαγιές

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61979 /20.08.2021  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίστηκε η χρηματοδότηση Δήμων και ΔΕΥΑ της χώρας με συνολικό ποσό ύψους οκτώ
εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (8.530.000,00€), σε βάρος των
πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης
και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού της Χώρας». Το ποσό που κατανέμεται στο Δήμο Γορτυνίας είναι 300.000 ευρώ.

Δείτε την απόφαση:

Click to access 4Π46ΜΤΛ6-ΧΥ2-2.pdf