ΥΠΕΣ: 9η Τακτική Επιχορήγηση 2021 στις Περιφέρειες – Τι παίρνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 67412/16.09.2021  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό
8.000.000 €, το οποίο αποδίδεται ως ως τρίτη (Θ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους. Το ποσό που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι 624.000 ευρώ.

Δείτε  την απόφαση:

https://www.e-gortynia.gr/wp-content/uploads/2021/09/eggr67412-16092021.pdf