Υποτροφίες σε Γορτύνιους φοιτητές από Ίδρυμα Σακελλαρίου

Η Δ.Ε. Επιτροπή του «Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γεωργίου και Αννης Σακελλαρίου» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δύο (2) υποτροφίες για νεοεισαχθέντες φοιτητές σε Α.Ε.Ι. –Τ.Ε.Ι., καταγόμενους κατά προτίμηση από την επαρχία Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας (γεννηθέντες στη Γορτυνία ή με πατέρα ή μητέρα που γεννήθηκε στη Γορτυνία). Επί ανυπαρξίας Γορτυνίων, από τις λοιπές επαρχίες του Νομού ή όλης της επικράτειας. Κύριο κριτήριο ο βαθμός αποφοίτησης από το Λύκειο (άνω του 18,5).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι τις 31/10/2021. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ιδρύματος, Πατησίων 14, 7ος όροφος, γραφείο 6, τηλ. 210.38.27.941 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-12:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.idrymasakellariou.gr).

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2021

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

***Δείτε όλη την προκήρυξη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Η Διοικούσα Επιτροπή του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γεωργίου΄ και Άννης Σακελλαρίου, έχοντες υπόψη:

1) Τις από 15.1.63 και 27.5.1968 ιδιόχειρες διαθήκες τον Γεωργίου Θ. Σακελλαρίου.

2) Το υπ’ αριθ. 38/13.1.1968 Β. Δ/γμα με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση τον Ιδρύματος και κυρώθηκε ο οργανισμός τον και όπως αυτός τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε με τα Προεδρικά διατάγματα 52/4.2.75 (ΦΕΚ 19Α/10.2.75) και το από 5.10.65 (ΦΕΚ864 Β 19.10.55).

3) Τον Νόμο 4182/2013

Η Διοικούσα Επιτροπή του «Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γεωργίου και Αννης Σακελλαρίου»

Προκηρύσσει:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τις κάτωθι υποτροφίες, κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τη συντακτική πράξη, για νέους και νέες που κατάγονται κατά προτίμηση από την επαρχία Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας και επί ανυπαρξίας Γορτυνίων ή τις λοιπές επαρχίες τον Νομού, ή από όλη την επικράτεια:

Δύο (2) υποτροφίες σε πρωτοετείς σπουδαστές/στριες όλων των Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από το Λύκειο. Η μηνιαία υποτροφία είναι 180 ευρώ και για εννέα μήνες μέχρι πέρατος σπουδών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Αίτηση  (δείτε παρακάτω ένα σχέδιο αίτησης)

2) Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 18,5 και πάνω

3) Βεβαίωση εισαγωγής και εγγραφής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπου ν’ αναγράφεται ο γενικός βαθμός πρόσβασης,

4) Πιστοποιητικό γεννήσεως ή δημοτολογίου από το οποίο να φαίνεται η καταγωγή του παιδιού ή του γονέα από Δημοτική Ενότητα του Δήμου Γορτυνίας ή άλλου Δήμου Αρκαδίας. (ή του ενός γονέα που να έχει γεννηθεί στην Γορτυνία ή Αρκαδία).

5) Απόσπασμα ποινικού μητρώου και

6) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 εδ. ζ της διαθήκης ο αποκτών την υποτροφία, υποχρεούται να παρακολουθεί κανονικά τις σπουδές του και στο τέλος τον έτους να υποβάλλει στο ‘Ίδρυμα βεβαίωση της σχολής του που να έχει περάσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά του με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς, αλλιώς θα διακόπτεται η υποτροφία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2021 (ΙΔΡΥΜΑ, Διεύθυνση: Πατησίων 14, 106 77 Αθήνα).

Περίληψη της προκήρυξης θα καταχωρηθεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Επίσης η Διοίκηση του Ιδρύματος θα μεριμνήσει για σχετική ενημέρωση υποψηφίων και στα τοπικά μέσα της Αρκαδίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα  Γραφεία του Ιδρύματος και στο τηλ. 210.38.27.941 (ώρες 10:00 – 12:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2021
Ο Πρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΛΥΒΑΣ
Δημοσιογράφος