ΠΕΠ 2014 -2020: Ένταξη 62 επιπλέον μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Συνολικά 62 επιπλέον επιχειρήσεις εντάχθηκαν με σημερινή απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020 και συγκεκριμένα στην δράση 3.a.2.2 “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών”.

Η εν λόγω πρόσκληση εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 1 “Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 21.403.594,53 ευρώ.

Με την πιο πάνω απόφαση του περιφερειάρχη, ειδικότερα επικυρώνεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων (που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πιο πάνω πρόσκλησης για την δράση 3.a.2.2), λόγω αύξησης της συνολικής δημόσιας δαπάνης, μετά την έγκριση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος”.

Ως εκ τούτου, εγκρίνονται επιπλέον 18 υφιστάμενες επιχειρήσεις (κατηγορίας Α)  με συνολική δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 1.763.637 ευρώ και 44 νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις (κατηγορίας Β)  με συνολική δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 5.041.754,25 ευρώ.

 

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε την απόφαση του περιφερειάρχη Π. Νίκα με την επικύρωση του οριστικού πίνακα κατάταξης:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΛΚΠ7Λ1-ΕΜ7-1-5

Δ.Τ. Περιφέρειας