Ανόρυξη γεώτρησης στην Τ.Κ. Μουριάς

Ο Δήμος Γορτυνίας έχοντας υπόψη προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανόρυξη γεώτρησης στην Τ.Κ. Μουριάς» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 128/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 37.194,13€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά για την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου έως και την 24 – 08 – 2022, ημέρα Τετάρτη, στο πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στην Τ.Κ. Μουριάς»