Αντιστήριξη-αποκατάσταση δημοτικών οδών στις Δ.Ε. Κοντοβάζαινας-Τροπαίων

Ο Δήμος Γορτυνίας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντιστήριξη – αποκατάσταση δημοτικών οδών στις Δ.Ε.Κοντοβάζαινας – Τροπαίων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 121/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για την εκτέλεση του
αναφερόμενου έργου έως και την 03 – 11 – 2022, ημέρα Πέμπτη, στο πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Αντιστήριξη – αποκατάσταση δημοτικών οδών στις Δ.Ε.Κοντοβάζαινας – Τροπαίων»