Αποκατάσταση διευθέτησης ροής υδάτων ποταμού Λάδωνα στη γέφυρα Πατσουριάς οικισμού Τουμπιτσίου

Ο Δήμος Γορτυνίας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση διευθέτησης ροής υδάτων ποταμού Λάδωνα στην τοποθεσία Γέφυρα Πατσουριάς οικισμού Τουμπιτσίου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 14/2023 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.496,42 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  όπως υποβάλλουν προσφορά για την εκτέλεση του
αναφερόμενου έργου έως και την 13 – 06 – 2023, ημέρα Τρίτη, στο πρωτόκολλο του Δήμου
Γορτυνίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση διευθέτησης ροής υδάτων ποταμού Λάδωνα στην τοποθεσία Γέφυρα Πατσουριάς οικισμού Τουμπιτσίου»