Αποκατάσταση βατότητας – προσβασιμότητας οδών στην Τοπική Κοινότητα Καρδαρίτσι

Ο Δήμος Γορτυνίας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας – προσβασιμότητας οδών στην Τ.Κ.Καρδαριτσίου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 102/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.400,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά για την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου έως και την 18 – 10 – 2022, ημέρα Τρίτη, στο πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας – προσβασιμότητας οδών στην Τ.Κ.Καρδαριτσίου»