14 C
Δημητσάνα
Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

“Ολυμπιακά χωριά” Γορτυνίας

Editorial (Μάιος 2015)

Αξιέπαινη  η πρωτοβουλία των τοπικών Αρχών του Βουτσίου, που με αίτησή  τους στο Δημ. Συμβούλιο, ζήτησαν να ονομασθεί  «Ολυμπιακό Χωριό» το Βούτσι, λόγω της αναδείξεως από το χωριό  αυτό του  Βαλκανιονίκη Γεωργ. Ι. Γεωργακόπουλου, που τελικά αποδέχθηκε το Σώμα. Η απόφαση αυτή  τιμά και το χωριό και τον αθλητή. Όμως και από άλλα χωριά έχουν αναδειχθεί κορυφαίοι αθλητές με μεγάλες διεθνείς διακρίσεις, μέχρι και Ολυμπιονίκες, όπως π.χ. Στεμνίτσα, Λαγκάδια, Ψάρι  Ηραίας κ.α.

Κρατάνε οι Σύλλογοί μας!

Editorial (Απρίλιος 2015)

Παρά την οικονομική κρίση το πρώτο τρίμηνο του 2015 δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 100 Γορτυνιακοί Σύλλογοι σε Αθήνα και Γορτυνία! Αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα για την ύπαρξή τους και το μέλλον τους. Και οφείλουμε δε να επισημάνουμε ότι σε σχέση με όλη την Αρκαδία, το φαινόμενο αυτό μόνο στη Γορτυνία παρατηρείται τόσο έντονα. Στις άλλες επαρχίες αλλά και στους περισσότερους νομούς όλης της χώρας, όπως διαβάζουμε και μας ενημερώνουν συνάδελφοι, η συλλογική κίνηση είναι υποτονική.

Δυσοίωνες προοπτικές για την Ε.Ο.!

Editorial (Απριλίου 2015) Πολλοί συμπατριώτες μας, μας προτρέπουν να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ολοκλήρωση της βελτίωσης της Εθνικής Οδού Τριπόλεως – Πύργου, είτε κατ’ιδίαν, είτε με μηνύματά των στα δελτία Ταχυπληρωμής που μας έστειλαν. Δικαιολογημένα αγωνιούν. Γιατί δυστυχώς δεν βλέπουν καμία θετική εξέλιξη. Και όντως έτσι είναι, αφού δεν φαίνεται  φως στο  τούνελ, κυρίως λόγω της εντεινόμενης...

Ο πολίτης στον Δήμαρχο

Οφείλουμε  να επαινέσουμε μία πρωτοβουλία που πήρε, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων   του, ο νεοεκλεγείς  Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής συμπατριώτης μας ιατρός Γιάννης Σταθόπουλος. Καθιέρωσε να δέχεται δύο φορές  την εβδομάδα το κοινό, από δύο ώρες την κάθε φορά, ονομάζοντας  την πρωτοβουλία του αυτή  «Ο πολίτης στον Δήμαρχο». Έτυχε δε ευμενεστάτων  σχολίων από τους Δημότες και φορείς της πόλεως.  Και μακάρι σ’όλους   τους Δήμους  να εφαρμοζόταν κάτι τέτοιο.

Πρωτοτυπίες Συλλόγων μας!

Editorial (αρ. φύλλου 504):

Φέ­τος γι­α πρώ­τη φο­ρά αρ­κε­τοί Σύλ­λο­γοι της Γορ­τυ­νί­ας μας πρω­το­τύ­πη­σαν το καλοκαίρι πραγ­μα­το­ποι­ών­τας και­νο­τό­μες και έ­ξυ­πνες δρα­στη­ρι­ό­τη­τες γι­α μι­κρούς  και με­γά­λους που ξέ­φευ­γαν α­πό τα κα­θι­ε­ρω­μέ­να πα­νη­γύ­ρι­α και αν­τα­μώ­μα­τα. Και κυ­ρί­ως εί­χαν πο­λύ χα­μη­λό κό­στος.  Γε­γο­νός που α­πο­δει­κνύ­ει ό­τι η κα­λύ­τε­ρη α­πάν­τη­ση στην κρί­ση που πλήτ­τει και το μέλ­λον α­κό­μα των Συλ­λό­γων μας, εί­ναι η φαν­τα­σί­α και η ευ­ρη­μα­τι­κό­τη­τα!   

Ανά­με­σα στις πα­ρα­δο­σι­α­κές αυ­τές δρά­σεις ήταν οι: διαγωνισμός μουστακιού, δι­α­γω­νι­σμοί μα­γει­ρι­κής, γιορτή καλαμποκιού, δημιουργία κοσμημάτων, α­να­βί­ω­ση πα­ρα­σκευ­ής πα­ρα­δο­σι­α­κών προ­ϊόν­των και ψω­μι­ού, έκ­θε­ση βι­βλί­ου, μπα­ζάρ γυ­ναι­κών, πε­ζο­πο­ρί­ες κ.α. Μά­λι­στα αρ­κε­τοί Σύλ­λο­γοι με τη βο­ή­θει­α και ε­θε­λον­τών με­ρί­μνη­σαν γι­α τον κα­θα­ρι­σμό μο­νο­πα­τι­ών, αλ­λά και κοι­νό­χρη­στων χώ­ρων. 

Προτεραιότητες Δημοτικής Αρχής!

Editorial (αρ. φύλλου 504):

Οι ορ­κισ­θέν­τες στις 24 Αυ­γού­στου και εγ­κα­τα­στα­θέν­τες ε­πί­ση­μα την 1η Σε­πτεμ­βρί­ου νέ­οι Δη­μο­τι­κοί Αρχον­τες  της Γορ­τυ­νί­ας με τον ε­πα­νε­κλε­γέν­τα  Δή­μαρ­χο Γι­άν­νη Γι­αν­νό­που­λο, ο­φεί­λουν να ο­ρι­στι­κο­ποι­ή­σουν τις προ­τε­ραι­ό­τη­τές των που θα πρέ­πει να θέ­σουν α­πό την αρ­χή της πεν­τα­ε­τούς πλέ­ον θη­τεί­ας των. Τα προ­η­γού­με­να 3,5 χρό­νι­α, δεν εί­δα­με  δυ­στυ­χώς κά­ποι­α  θε­α­μα­τι­κά ε­πι­τεύγ­μα­τα. Βε­βαί­ως α­να­γνω­ρί­ζο­με ό­τι δό­θη­κε τό­τε προ­τε­ραι­ό­τη­τα στη λει­τουρ­γί­α του νέ­ου Καλ­λι­κρα­τι­κού Δή­μου - μα­μούθ,  ό­πως και στη σύν­τα­ξη δε­κά­δων με­λε­τών,  α­πα­ραί­τη­των γι­α την έν­τα­ξή των σε προ­γράμ­μα­τα, που κά­ποι­α όν­τως χρη­μα­το­δο­τή­θη­καν. Όμως  γι­α προ­βλή­μα­τα γε­νι­κώ­τε­ρου εν­δι­α­φέ­ρον­τος,  δεν πα­ρα­τη­ρή­θη­κε α­νά­λη­ψη σο­βα­ρών πρω­το­βου­λι­ών. Και τέ­τοι­α  σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα που έ­χουν να κά­νουν με την συγ­κρά­τη­ση του τό­που και την πε­ραι­τέ­ρω του­ρι­στι­κή κυ­ρί­ως α­νά­πτυ­ξή του εί­ναι:

Γυναικείο άρωμα στη Γορτυνία!

Editorial Ιουλίου (αρ.φύλλου 503)

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η γυναικεία σκέψη είναι εφευρετική, δημιουργική και οργανωτική. Το γυναικείο μυαλό γεννά ιδέες και ο κανόνας αυτός επιβεβαιώνεται και στη Γορτυνία. Για ακόμη μια φορά διαπιστώνουμε με χαρά ότι πίσω από πολλές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη Γορτυνία μας υπάρχει έντονο …γυναικείο άρωμα!

Και αυτό μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί αφού πολλές γυναίκες έχουν πάρει τα ηνία σε Συλλόγους των χωριών μας και τα έχουν καταφέρει περίφημα, επιδεικνύοντας έντονη κινητικότητα και πλούσια δραστηριότητα. Έτσι Προεδρίνες συναντάμε στα χωριά Κοντοβάζαινα, Βάχλια, Ράχες, Πουρναριά, Ζυγοβίστι, Ριζοσπηλιά, Ράφτη, Σπάθαρι, Καρύταινα, Ελάτη, Παναγιά, Παλούμπα, Βούτσι, Πυρρί, Τουθόα, Παλαμάρι κ.α. αλλά και σε διάφορες Ενώσεις όπως Ένωση Συλλόγων Κοντοβαζαίνης, αλλά και στους περισσότερους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Εκλογές με ίδια γεύση!

dekemvrios 2010

Editorial Ιουνίου:

Οι εκλογές τελείωσαν και μαζί τους τελείωσε και μια μακρά προεκλογική περίοδος. Κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση στο φύλλο του Δεκεμβρίου του 2010, αμέσως μετά τις Δημοτικές Εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τότε για πρώτη φορά με το σύστημα Καλλικράτη, βλέπουμε ότι έχουμε ακριβώς το ίδιο πρωτοσέλιδο με το 2010! Αφενός και τότε στην περιφέρεια εξελέγη πανηγυρικά ο Πέτρος Τατούλης, με ποσοστό 68% και Αντιπεριφερειάρχη τον Ευάγγελο Γιαννακούρα και αφετέρου ο Γιάννης Γιαννόπουλος εξελέγη πρώτος Δήμαρχος του νεοσύστατου Δήμου Γορτυνίας. Η μόνη διαφορά από τότε είναι ότι στην εφημερίδα μας ....«μπήκε χρώμα»!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΔΕΚΕΜΡΒΡΙΟΥ 2010

dekemvrios 2010

Τρεισήμισι χρόνια λοιπόν μετά ο λαός επέλεξε τα ίδια ακριβώς πρόσωπα. Και η ετυμηγορία του κόσμου πρέπει να είναι από όλους σεβαστή. Το δημοκρατικό μας πολίτευμα δε αφήνει κανένα περιθώριο για τυχόν αμφισβήτηση της αποδοχής τους.

Δίκαιη αγανάκτηση

Editorial Ιουνίου:

Συνδρομητής  μας, μόνιμος κάτοικος Αετορράχης, μας τηλεφώνησε αγανακτισμένος για την ταλαιπωρία που υφίσταται να πηγαίνει στο Κέντρο Υγείας Τροπαίων για συνταγογράφηση φαρμάκων. Κάθε φορά - μας γνώρισε - ψάχνει να βρει ταξί ή αγροτικό να τον μεταφέρει στα Τρόπαια, πληρώνοντας 20 ευρώ να πάει και 20 για να επιστρέψει! Δικαίως ερωτά: Που είναι η Δημοτική συγκοινωνία που είχε υποσχεθεί η Δημοτική Αρχή. Πως και πως την περιμένουν οι εκατοντάδες δύσμοιροι χαμηλοσυνταξιούχοι, των χωριών μας που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με τον Αετορραχίτη συμπατριώτη μας;

Καλή ψήφος σε όλους!

 

Editorial Μαϊου:

Λίγες ημέρες έμειναν πριν τις επερχόμενες εκλογές (Αυτοδιοικητικές και Ευρωεκλογές). Είναι η ώρα που ως ενεργοί πολίτες θα εξασκήσουμε ένα από τα θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματά μας, το «δικαίωμα του εκλέγειν». Και όλοι μας, όσο απογοητευμένοι και να είμαστε, οφείλουμε να συμμετάσχουμε στην κορυφαία αυτή εκδήλωση της λαϊκής κυριαρχίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και να μην μείνουμε στην απραξία, ως παθητικοί δέκτες. Γιατί όπως έχει πει και παλαιότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν:

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα