14 C
Δημητσάνα
Κυριακή, 15 Δεκέμβριος, 2019

Έρχονται «λουκέτα» στα μικρά μαγαζιά των χωριών!

zerzova

 

Editorial- Επί του πιεστηρίου

zerzovaΤο όμορφο παραδοσιακό ταβερνάκι "Ζέρζοβα" στην Παναγιά, που αποτελεί κόσμημα για την περιοχή!Μια νέα απαίτηση  -ΣΟΚ- των δανειστών απειλεί με «λουκέτο» τα μικρά μαγαζιά όλων των χωριών της επαρχίας. Την επόμενη κιόλας ημέρα της συμφωνίας του EUROGROUP έγινε ευρέως γνωστό ότι στα προαπαιτούμενα για να εισπραχθεί η πρώτη δόση, οι δανειστές με δεύτερη διορθωση απαιτούν σε αυτοαπασχολούμενους με εισόδημα έως 10.000 ευρώ, που δραστηριοποιούνται σε χωριά με κατοίκους κάτω των 2.000 και έχουν ένα μικρό αγρόκτημα, να χάσουν την ευνοϊκή ρύθμιση της ασφάλισης ως αγρότες του ΟΓΑ και να ασφαλιστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, πληρώνοντας διπλά ασφάλιστρα!

Μας αρ­ρώ­στη­σαν και α­πό πά­νω!

Ediotorial (Ιανουάριος 2016)

Στο γράμ­μα μας  του εκδότη τον πε­ρα­σμέ­νο  μήνα,  γρά­φα­με ό­τι ο κό­σμος εί­ναι α­η­δι­α­σμέ­νος   και ε­ξορ­γι­σμέ­νος, με ό­λους τους πο­λι­τι­κούς  μας, γι­α­τί με την κα­τα­στρο­φι­κή τα­κτι­κή  των, εί­τε ως κυ­βέρ­νη­ση, εί­τε ως αν­τι­πο­λί­τευ­ση, μας ο­δή­γη­σαν στο χεί­λος του γκρε­μού απ­΄ό­που προ­σπα­θού­με  να κρα­τη­θού­με μην ...γκρε­μο­τσα­κισ­θού­με  τε­λεί­ως! 

Κοντά στους Συλλόγους μας!

 Editorial (Ιανουάριος 2016)

Στην συν­τρι­πτι­κή τους πλει­ο­ψη­φί­α οι Σύλ­λο­γοί μας δι­έρ­χον­ται με­γά­λη οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση, α­πόρ­ροι­α της γε­νι­κό­τε­ρης δύ­σκο­λης πε­ρι­ό­δου που βι­ώ­νει η χώ­ρα μας. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό αυ­τούς α­δυ­να­τούν να αν­τα­πε­ξέλ­θουν  στα βα­σι­κά τους έ­ξο­δα. Ει­δι­κά δε αυ­τοί που έ­χουν και ι­δι­ό­κτη­το γρα­φεί­ο, α­δυ­να­τούν να κα­λύ­ψουν α­κό­μα και τους φό­ρους α­κί­νη­της πε­ρι­ου­σί­ας. Και πλέ­ον οι ε­πι­χο­ρη­γή­σεις και δω­ρε­ές α­πό συμ­πα­τρι­ώ­τες, σε αν­τί­θε­ση με τα πα­λαι­ό­τε­ρα χρό­νι­α, ό­χι μό­νο εί­ναι ε­λά­χι­στες, αλ­λά τεί­νουν να ε­κλεί­ψουν εν­τε­λώς! Και ό­χι α­δί­κως λοι­πόν πολ­λά Δ.Σ α­να­ρω­τι­ούν­ται πως θα κα­τα­φέ­ρουν ό­χι μό­νο να ε­πι­βι­ώ­σουν, αλ­λά σε πρώ­τη φά­ση να δι­ευ­θε­τή­σουν τα οι­κο­νο­μι­κά τους!

Η Γορτυνία στο σκοτάδι!

Editorial (Μάιος 2015)

Τα ορεινά χωριά μας ερημώνουν το ένα μετά το άλλο. Υπάρχουν χωριά στο σκοτάδι που δεν συναντάς ούτε έναν άνθρωπο στο δρόμο. Υπάρχουν όμως και άλλα που τον 20ο αιώνα μένουν στο σκοτάδι και στην ενημέρωση! Και όχι βέβαια από επιλογή τους….

Κάτοικοι πολλών χωριών, όπως επισημαίνουμε και στο κύριο άρθρο μας, δυστυχώς έχουν καταδικαστεί να μένουν χωρίς τηλεόραση ή η ύπαρξή της να εξαρτάται από ...τις καιρικές συνθήκες! Η περίφημη και πολυδιαφημιζόμενη μετάβαση την ψηφιακή εποχή τους έφερε κυριολεκτικά σε μέρες …..προ ανακάλυψης της τηλεόρασης! Μάλιστα οι λιγοστοί αυτοί κάτοικοι, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ηλικιωμένοι, είχαν την τηλεόραση ως συντροφιά και παρέα, αφού αυτή ήταν το μοναδικό μέσο διασκέδασης! Και πλέον, όπως μας διαμαρτύρονται συνέχεια, αφού δεν έχουν πώς να περάσουν την ώρα τους, ιδίως τα βράδια!

«Ολυμπιακά χωριά» Γορτυνίας

Editorial (Μάιος 2015)

Αξιέπαινη  η πρωτοβουλία των τοπικών Αρχών του Βουτσίου, που με αίτησή  τους στο Δημ. Συμβούλιο, ζήτησαν να ονομασθεί  «Ολυμπιακό Χωριό» το Βούτσι, λόγω της αναδείξεως από το χωριό  αυτό του  Βαλκανιονίκη Γεωργ. Ι. Γεωργακόπουλου, που τελικά αποδέχθηκε το Σώμα. Η απόφαση αυτή  τιμά και το χωριό και τον αθλητή. Όμως και από άλλα χωριά έχουν αναδειχθεί κορυφαίοι αθλητές με μεγάλες διεθνείς διακρίσεις, μέχρι και Ολυμπιονίκες, όπως π.χ. Στεμνίτσα, Λαγκάδια, Ψάρι  Ηραίας κ.α.

Κρατάνε οι Σύλλογοί μας!

Editorial (Απρίλιος 2015)

Παρά την οικονομική κρίση το πρώτο τρίμηνο του 2015 δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 100 Γορτυνιακοί Σύλλογοι σε Αθήνα και Γορτυνία! Αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα για την ύπαρξή τους και το μέλλον τους. Και οφείλουμε δε να επισημάνουμε ότι σε σχέση με όλη την Αρκαδία, το φαινόμενο αυτό μόνο στη Γορτυνία παρατηρείται τόσο έντονα. Στις άλλες επαρχίες αλλά και στους περισσότερους νομούς όλης της χώρας, όπως διαβάζουμε και μας ενημερώνουν συνάδελφοι, η συλλογική κίνηση είναι υποτονική.

Δυσοίωνες προοπτικές για την Ε.Ο.!

Editorial (Απριλίου 2015) Πολλοί συμπατριώτες μας, μας προτρέπουν να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ολοκλήρωση της βελτίωσης της Εθνικής Οδού Τριπόλεως – Πύργου, είτε κατ’ιδίαν, είτε με μηνύματά των στα δελτία Ταχυπληρωμής που μας έστειλαν. Δικαιολογημένα αγωνιούν. Γιατί δυστυχώς δεν βλέπουν καμία θετική εξέλιξη. Και όντως έτσι είναι, αφού δεν φαίνεται  φως στο  τούνελ, κυρίως λόγω της εντεινόμενης...

Ο πολίτης στον Δήμαρχο

Οφείλουμε  να επαινέσουμε μία πρωτοβουλία που πήρε, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων   του, ο νεοεκλεγείς  Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής συμπατριώτης μας ιατρός Γιάννης Σταθόπουλος. Καθιέρωσε να δέχεται δύο φορές  την εβδομάδα το κοινό, από δύο ώρες την κάθε φορά, ονομάζοντας  την πρωτοβουλία του αυτή  «Ο πολίτης στον Δήμαρχο». Έτυχε δε ευμενεστάτων  σχολίων από τους Δημότες και φορείς της πόλεως.  Και μακάρι σ’όλους   τους Δήμους  να εφαρμοζόταν κάτι τέτοιο.

Πρωτοτυπίες Συλλόγων μας!

Editorial (αρ. φύλλου 504):

Φέ­τος γι­α πρώ­τη φο­ρά αρ­κε­τοί Σύλ­λο­γοι της Γορ­τυ­νί­ας μας πρω­το­τύ­πη­σαν το καλοκαίρι πραγ­μα­το­ποι­ών­τας και­νο­τό­μες και έ­ξυ­πνες δρα­στη­ρι­ό­τη­τες γι­α μι­κρούς  και με­γά­λους που ξέ­φευ­γαν α­πό τα κα­θι­ε­ρω­μέ­να πα­νη­γύ­ρι­α και αν­τα­μώ­μα­τα. Και κυ­ρί­ως εί­χαν πο­λύ χα­μη­λό κό­στος.  Γε­γο­νός που α­πο­δει­κνύ­ει ό­τι η κα­λύ­τε­ρη α­πάν­τη­ση στην κρί­ση που πλήτ­τει και το μέλ­λον α­κό­μα των Συλ­λό­γων μας, εί­ναι η φαν­τα­σί­α και η ευ­ρη­μα­τι­κό­τη­τα!   

Ανά­με­σα στις πα­ρα­δο­σι­α­κές αυ­τές δρά­σεις ήταν οι: διαγωνισμός μουστακιού, δι­α­γω­νι­σμοί μα­γει­ρι­κής, γιορτή καλαμποκιού, δημιουργία κοσμημάτων, α­να­βί­ω­ση πα­ρα­σκευ­ής πα­ρα­δο­σι­α­κών προ­ϊόν­των και ψω­μι­ού, έκ­θε­ση βι­βλί­ου, μπα­ζάρ γυ­ναι­κών, πε­ζο­πο­ρί­ες κ.α. Μά­λι­στα αρ­κε­τοί Σύλ­λο­γοι με τη βο­ή­θει­α και ε­θε­λον­τών με­ρί­μνη­σαν γι­α τον κα­θα­ρι­σμό μο­νο­πα­τι­ών, αλ­λά και κοι­νό­χρη­στων χώ­ρων. 

Προτεραιότητες Δημοτικής Αρχής!

Editorial (αρ. φύλλου 504):

Οι ορ­κισ­θέν­τες στις 24 Αυ­γού­στου και εγ­κα­τα­στα­θέν­τες ε­πί­ση­μα την 1η Σε­πτεμ­βρί­ου νέ­οι Δη­μο­τι­κοί Αρχον­τες  της Γορ­τυ­νί­ας με τον ε­πα­νε­κλε­γέν­τα  Δή­μαρ­χο Γι­άν­νη Γι­αν­νό­που­λο, ο­φεί­λουν να ο­ρι­στι­κο­ποι­ή­σουν τις προ­τε­ραι­ό­τη­τές των που θα πρέ­πει να θέ­σουν α­πό την αρ­χή της πεν­τα­ε­τούς πλέ­ον θη­τεί­ας των. Τα προ­η­γού­με­να 3,5 χρό­νι­α, δεν εί­δα­με  δυ­στυ­χώς κά­ποι­α  θε­α­μα­τι­κά ε­πι­τεύγ­μα­τα. Βε­βαί­ως α­να­γνω­ρί­ζο­με ό­τι δό­θη­κε τό­τε προ­τε­ραι­ό­τη­τα στη λει­τουρ­γί­α του νέ­ου Καλ­λι­κρα­τι­κού Δή­μου - μα­μούθ,  ό­πως και στη σύν­τα­ξη δε­κά­δων με­λε­τών,  α­πα­ραί­τη­των γι­α την έν­τα­ξή των σε προ­γράμ­μα­τα, που κά­ποι­α όν­τως χρη­μα­το­δο­τή­θη­καν. Όμως  γι­α προ­βλή­μα­τα γε­νι­κώ­τε­ρου εν­δι­α­φέ­ρον­τος,  δεν πα­ρα­τη­ρή­θη­κε α­νά­λη­ψη σο­βα­ρών πρω­το­βου­λι­ών. Και τέ­τοι­α  σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα που έ­χουν να κά­νουν με την συγ­κρά­τη­ση του τό­που και την πε­ραι­τέ­ρω του­ρι­στι­κή κυ­ρί­ως α­νά­πτυ­ξή του εί­ναι: