14 C
Δημητσάνα
Σάββατο, 19 Ιουνίου, 2021

600 μαθητές στα Γυμνάσια- Λύκεια το 1998

gumnasiolagkadion.e-gortynia.gr

 

600 μαθητές στα Γυμνάσια- Λύκεια το 1998, ενώ σήμερα μόλις 268!

 

Το 1998 στα Γυμνάσια- Λύκεια της Γορτυνίας μας φοιτούσαν συνολικά 600 μαθητές (σύμφωνα με άρθρο της εφημ. ¨Γορτυνία¨ τον Οκτώβριο του 1998). Ένα χρόνο νωρίτερα είχε κλείσει και το Γυμνάσιο Βαλτεσινίκου. Πιο αναλυτικά η δυναμικότητα των Σχολείων είχε ως εξής

gumnasiolagkadion.e-gortynia.grΤο εγκαταλελειμμένο πλέον Γυμνάσιο- Λύκειο Λαγκαδίων

ΤΡΟΠΑΙΑ: Γυμνάσιο 160 μαθητές, Λύκειο 130
ΛΑΓΚΑΔΙΑ: Γυμνάσιο και Λύκειο, σύνολο 120 μαθητές
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ: Γυμνάσιο 52, Λύκειο 28
ΒΥΤΙΝΑ: Γυμνάσιο 32, Λύκειο 19
ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ: Γυμνάσιο 33 μαθητές
ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Γύρω στα 30-35 παιδιά

720 μαθητές στα Δημοτικά Σχολεία το 1998!

05dhmotiko sxolio dhmhtras1965

Αναδημοσιεύουμε άρθρο από την εφημερίδα «Γορτυνία» του μηνός Νοεμβρίου 1988:

«Από τα 110 Σχολεία που λειτουργούσαν κάποτε 33 ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑ
* Φοιτούν συνολικά 720 μαθητές!

05dhmotiko sxolio dhmhtras1965Το Δημοτικό Σχολείο στη Δήμητρα Γορτυνία το έτος 1965
(φωτό Βασ. Αθ. Κουτρουμάνου)

Εικόνες που σήμερα εκλείπουν!

Παλαιότερα όλα τα σπίτια στα χωριά της Γορτυνίας, διέθεταν παραδοσιακούς φούρνους, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά (ενσωματωμένου με τα τζάκια). Τώρα οι περισσότεροι φούρνοι, παραμένουν ανενεργοί, αφενός γιατί αντικαταστάθηκαν από τις ηλεκτρικές κουζίνες, αφ’ ετέρου γιατί στα περισσότερα χωριά περνούν αρτοποιοί με τα φορτηγά τους πουλώντας αρτοπαρασκευάσματα.

Έτσι λοιπόν εικόνες όπως η παρατιθέμενη φωτογραφία όσο πάνε και λιγοστεύουν, αφού λίγες νοικοκυρές πλέον ζυμώνουν με τον παραδοσιακό τρόπο. Πιο παλιά οι νοικοκυρές ζύμωναν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και ανάλογα φυσικά με τον αριθμό των ατόμων της οικογένειας.

Ήθη και έθιμα Χριστουγέννων

kontovazaina xristougenna

kontovazaina xristougennaΧριστουγεννιάτικη φάτνη στην Πλατεία της Κοντοβάζαινας

Σε ό­λα τα χω­ρι­ά μας “ξη­με­ρώ­νουν Χρι­στού­γεν­να, χρο­νι­ά­ρα η­μέ­ρα”. Η χα­ρά εί­ναι με­γά­λη. Εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη γι­ορ­τή της χρι­στι­α­νο­σύ­νης και γι­ορ­τά­ζε­ται με ι­δι­αί­τε­ρη πα­ρα­δο­σι­α­κή ευ­λά­βει­α α­πό τον λα­ό μας. Οι γι­ορ­τα­στι­κές ε­τοι­μα­σί­ες αρ­χί­ζουν σχε­δόν α­πό τις αρ­χές του Δε­κεμ­βρί­ου και ο­λο­κλη­ρώ­νον­ται την πα­ρα­μο­νή με τα τε­λευ­ταί­α ψώ­νι­α.

Οι κα­λοί νοι­κο­κυ­ραί­οι, άν­δρες χω­ρι­κοί, ξω­μά­χοι φρον­τί­ζουν τις έ­ξω α­πό το σπί­τι δου­λει­ές και οι κα­λές νοι­κο­κυ­ρές τις δου­λει­ές του σπι­τι­ού, ώ­στε την πα­ρα­μο­νή να εί­ναι ό­λα έ­τοι­μα. Οι άν­δρες α­σχο­λούν­ται με τα σπαρ­τά που τε­λει­ώ­νουν στις δέ­κα με δε­κα­πέν­τε του μή­να, με την πε­ρι­ποί­η­ση των γι­δο­προ­βά­των, την βό­σκη­ση τους, την τρο­φή τους (σα­νό, τρι­φύλ­λι­α, βε­λό­νι­α, ξύ­λα) στα υ­πο­στα­τι­κά, με τα ζώ­α και το σφα­χτό της η­μέ­ρας. Οι νοι­κο­κυ­ρές συ­γυ­ρί­ζουν τα σπί­τι­α (κα­θα­ρι­ό­τη­τα, στρώ­σι­μο, χρι­στό­ψω­μα, γλυ­κά κ.τ.λ.!, γι­α­τί πε­ρι­μέ­νουν τους δι­κούς τους (παι­δι­ά, νύ­φες, εγ­γό­νι­α) να έρ­θουν α­πό τις πο­λι­τεί­ες - συ­νή­θως τις πα­ρα­μο­νές - και πρέ­πει το σπί­τι να εί­ναι σε ό­λα του τα­κτο­ποι­η­μέ­νο.

Γορτυνία, ένα ταξίδι στο χθες

Παλαιά επαγγέλματα Γορτυνίων

Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα τα χωριά της Γορτυνίας έσφυζαν από ζωή. Οι κάτοικοι των χωριών αυτών ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Παράλληλα όμως μερικοί ασχολούνταν και με άλλα επαγγέλματα, που είχαν σχέση είτε με το εμπόριο είτε με διάφορες τεχνικές εργασίες. Μάλιστα υπήρχαν και επαγγέλματα, που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα σε κάποια χωριά της Γορτυνίας, όπως οι ξακουστοί μάστοροι στα Λαγκάδια, οι μπαρουτάδες στη Δημητσάνα, οι αργυροχρυσοχόοι στη Στεμνίτσα Στεμνιτσιώτες, οι ξυλογλύπτες από το Βαλτεσινίκο κ.α.

Με την μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα έχουν πια χαθεί, όπως αυτά του ράφτη, του γανώτη, του σαμαρά, του τσαγκάρη κ.α.

            Ο Βασ. Χαραλαμπόπουλος σε έρευνά του για τα παραδοσιακά επαγγέλματα των Γορτυνίων κατά τους δύο περασμένους αιώνες (1750-1950), που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Μάραθα», συνόψισε τα κυριότερα επαγγέλματα των Γορτυνίων:

Α΄ Αγροτικά επαγγέλματα: Κτηματίες, γεωργοί ζευγολάτες, αγροτικοί εργάτες, κτηνοτρόφοι