Διαγωνισμός για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση και θέρμανση Δήμου Γορτυνίας 2022-2023

Ο Δήμος Γορτυνίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό : 268.499,83 € (με ΦΠΑ).
Τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα:

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ
  2. ΜΕΛΕΤΗ
  3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ