Δημοτική οδοποιία Τ.Κ. Τροπαίων – Περδικονερίου

Ο Δήμος Γορτυνίας έχοντας υπόψη προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Δημοτική οδοποιία Τ.Κ ΤροπαίωνΠερδικονερίου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 177/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.197,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Με βάσει τα ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά σας για την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου έως και την 22 – 12 – 2022, ημέρα Πέμπτη, στο πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Δημοτική οδοποιία Τ.Κ Τροπαίων-Περδικονερίου»