Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Γορτυνίας

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στην Δημητσάνα, στο κτίριο
του Ιστορικού Γυμνασίου – Λυκείου, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024 & ώρα 18:00, σύμφωνα με όσα προβλέπονται α. στο άρθρο 67Α
«Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής» σε συνδυασμό με τις όμοιες του αρθ. 67 «Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και β. στη με αρ. 98/Α.Π.8182/26.01.2024 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:

«Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» ορίζοντας την 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη, ως τον καταληκτικό χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής θεμάτων προς συζήτηση*

*Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας & Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας δικαιούται να υποβάλλει ένα (01) θέμα ο καθένας προς συζήτηση).

Τα θέματα θα αποσταλούν από τους συνέδρους ηλεκτρονικά, στα κάτωθι e-mails:

– του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου: [email protected]

– της Γραμματείας Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων: [email protected]

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας:
 Στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, που λαμβάνει χώρα κάθε δυο (02) μήνες και είναι δημόσια, συζητούνται έως δέκα (10) θέματα, τα οποία τίθενται από τους Δημοτικούς Συμβούλους και επιπλέον έως δυο (02) θέματα, τα οποία τίθενται από τους Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (ήτοι δώδεκα {12} θέματα κατ’ ανώτατο όριο, και στα οποία απαντάει εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής.
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί αρχικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση, για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της. Η πρόσκληση αναρτάται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ταυτόχρονα, ορίζει την τρίτη ημέρα προ της διεξαγωγής της ως καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία οι ανωτέρω μπορούν να υποβάλλουν ένα (01) θέμα ο καθένας προς συζήτηση.
 Αφού παρέλθει η προθεσμία κατά την οποία δύναται να προταθούν θέματα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού ενημερώνει τον Δήμαρχο για τα θέματα που έχουν κατατεθεί προς συζήτηση για τη συνεδρίαση.
 Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από Δημοτικούς Συμβούλους και πάνω από δυο (02) θέματα από Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο από την οποία προκύπτουν τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν. Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία (03) θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας. Αν έχουν προταθεί περισσότερα απότρία (03) θέματα από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί συνολικά κάτω από δέκα (10) θέματα από τους Δημοτικούς Συμβούλους εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη και συζητούνται, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβληθεί από Συμβούλους της μειοψηφίας ή της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η παρουσία του Δημάρχου, του αρμόδιου Αντιδημάρχου, του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση που ο Δήμαρχος κωλύεται να παρευρεθεί, ορίζει είτε τον αρμόδιο είτε άλλον Αντιδήμαρχο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος.
 Κατά την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος και δεν λαμβάνονται αποφάσεις.
 Για την έναρξη και διεξαγωγή της ειδικής αυτής συνεδρίασης δεν είναι απαραίτητο να συντρέχει η απαιτούμενη απαρτία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο αρθ. 67, παρ. 10 του ν. 3852/2010.
 Για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης τηρούνται πρακτικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Π. ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ