Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δ.Σ. Μεγαλόπολης

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Απριλίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην τακτική Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (δια ζώσης), που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (Αίθουσα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου) του Δημοτικού Καταστήματος Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος), για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1 Η πορεία κατασκευής του Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση Ψαθί σε συνδυασμό με τις εξελίξεις που έχουν προκύψει (υποβλήθηκε από τον Δ.Σ. της μείζονος μειοψηφίας κ. Χριστογιαννόπουλο).

2 Η ειδική αντιμετώπιση του Δήμου Μεγαλόπολης σαν κύρια πληττόμενου Δήμου (ποσοστό 10% επί πλέον στις επιδοτήσεις). Τι ισχύει και εάν υφίσταται στις νέες προσκλήσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. (υποβλήθηκε από τον Δ.Σ. της μείζονος μειοψηφίας κ. Κανέλλο).

3 Παραχώρηση της πίστας motocross στον Δήμο Μεγαλόπολης, καθώς και στον παρακείμενο διπλανό χώρο δημιουργία ασφαλτικής πίστας (υποβλήθηκε από το Δ.Σ. της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Τσίχλη).

4 Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει αναφορικά: 1) με την ανεξέλεγκτη και επιζήμια βόσκηση ανεπιτήρητων ζώων στις Δημοτικές Κοινότητες (Παραδεισίων, Χράνων, κ.ά), καθώς και 2) τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων (σκύλων) για την άρση των κινδύνων που εγκυμονούν (υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο Δημ. Κοιν. Παραδεισίων κ. Μιχαλόπουλο).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χίνης Βασίλειος