Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη – κατεπείγουσα (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Δημοτικής
Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας, στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 για τη λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα:

1. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (01 – 04 – 2024 & ώρα 14:00) υποβολής προσφορών της υπ’ αριθμ. 1077/07.02.2024 διακήρυξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ», συστημικός αριθμός 205792. Αιτιολογία κατεπείγοντος:

Επίσπευση διαδικασίας λόγω λήξης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διαγωνισμού.

Οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών της Επιτροπής.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ευστάθιος Χαρ. Κούλης

Δήμαρχος Γορτυνίας