Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας σήμερα

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα, Παρασκευή 27 Μαΐου, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 12:00 με μοναδικό θέμα:

«Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», για ένταξη στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη
Μετάβαση», του Άξονα Προτεραιότητας: 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο:
«α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).
β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού».
γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων»

Αιτιολογία κατεπείγοντος:
Λόγω λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.