Ενημέρωση για το διαγωνισμό πρακτικής άσκησης στην περιοχή εφαρμογής του ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης

Τροποποίηση Συστημικού Αριθμού ΕΣΗΔΗΣ του Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύμβαση με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης” Υποέργα 1 & 2 της Πράξης “Ολοκληρωμένα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης” MIS 6001123 Με Συνδικαιούχους τα Επιμελητήρια Αρκαδίας & Μεσσηνίας

Ο συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 284238 του διαγωνισμού έλαβε την προέκταση (,1) ήτοι τροποποιήθηκε σε 284238,1 λόγω προσαρμογής του πίνακα οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, στο κείμενο της Διακήρυξης. Δεν επήλθε καμία τροποποίηση στους όρους και το κείμενο της Διακήρυξης