Έργα εσωτερικής οδοποιίας και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Ελληνικού Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ.Ελληνικού του Δήμου Γορτυνίας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 72/2023 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ακόμα ο Δήμος Γορτυνίας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις Τ.Κ.Ελληνικού του Δήμου Γορτυνίας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 70/2023 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Δείτε τις προσκλήσεις εδώ:

Πρόσκληση_Αναπλάσεις_Ελληνικού (1)

Πρόσκληση_Οδοποιίας_Ελληνικού