Γορτυνιακές & Αρκαδικές εκδηλώσεις 2016!

gortynia ianouarios2016

gortynia ianouarios2016Στο φύλλο Ιανουαρίου της εφημερίδος μας (εφ. «Γορτυνία») καταχωρείται εκτενές ρεπορτάζ με όλες τις προγραμματισθείσες εκδηλώσεις των Συλλόγων μας τους πρώτους μήνες του 2016. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά σε αλφαβητική σειρά:

 • ΑΕΤΟΡΡΑΧΙΤΩΝ.  Κυ­ρι­α­κή 24/1,  11 π.μ.   Πο­λι­τι­στι­κό Κέν­τρο  Ιλί­ου  “Με­λί­να Μερ­κού­ρη”, Αγ. Φα­νου­ρί­ου 99, Γ. Συ­νέ­λευ­ση – πίτ­τα.
 • ΑΠΟΣΚΙΑΣ  – ΣΟΥΔΕΛΗΣ: Κυ­ρι­α­κή 31/1, 12 με­ση­μέ­ρι, αί­θου­σα  Βυ­ζι­κι­ω­τών, Πει­ραι­ώς  68 Α,  Γ. Συ­νέ­λευ­ση – Αρχαι­ρε­σί­ες – κο­πή πίτ­τας.
 • ΑΡΚΑΔΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ:   Δευ­τέ­ρα 8/2, 7.00 μ.μ.  Κέν­τρο  “Αρχι­τε­κτο­νι­κή”, ο­δός Ού­λοφ Πάλ­με, πίτ­τα – προ­βο­λή  βίν­τε­ο  με Μο­να­στή­ρι­α   Αρκα­δί­ας,  Εκθε­ση φω­το­γρα­φί­ας   – βρα­βεύ­σεις.
 • ΑΡΚΑΔΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: Κυ­ρι­α­κή  31/1, 12 με­ση­μέ­ρι, Κέ-ν­τρο  “Μυ­στι­κό” Υμητ­τού, πίτ­τα – συ­νε­στί­α­ση – χο­ρός.
 • ΑΡΚΑΔΩΝ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:  Σάβ­βα­το  23/1, 6 μ.μ.   Πο­λύ­κεν­τρο Ν. Ηρα­κλεί­ου, πίτ­τα χο­ρευ­τι­κό – προ­βο­λή βίν­τε­ο  γι­α Αρκα­δί­α.
 • ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΩΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή  7/2, με­ση­μέ­ρι, τα­βέρ­να  “Σει­ρή­νες­”, Δι­ον.Αρε­ο­πα­γί­του  5, συ­νε­στί­α­ση – πίτ­τα.
 • ΒΕΛΗΜΑΧΙΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 7/2, 11 π.μ. αί­θου­σα Πα­ναρ­κα­δι­κής Τζωρ­τζ 39, κο­πή πίτ­τας και  Κυ­ρι­α­κή 28/2, με­ση­μέ­ρι χορός στο κέν­τρο “Ελα­φο­κυ­νη­γός­”” Κα­τε­χά­κη Γέ­φυ­ρα.
 • ΒΛΟΓΓΑΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή  31/1,  11 π.μ.  Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο  Ι. Να­ού  Ευ­αγ­γε­λι­στρί­ας  Πει­ραι­ώς , κο­πή πίτ­τας.
 • ΒΥΖΙΚΙΩΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή  24/1, 4.30  α­πό­γευ­μα ι­δι­ό­κτη­τη  αί­θου­σα  Πει­ραι­ώς 68Α, πίτ­τα – βρα­βεύ­σεις – δι­α­νο­μή δώ­ρων σε παι­δι­ά
 • ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 14/2, 11 π.μ.  ξε­νο­δο­χεί­ο  “NOVUS”, ο­δός Μάρ­νης, κο­πή πίτ­τας
 • ΒΥΤΙΝΑΣ-ΟΜΙΛΩΝ ΚΥΡΙΩΝ: Τετάρτη 13/1, 5μ.μ., Πανταζοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Βυτίνας, κοπή πίττας & προγραμματισμός δράσεων
 • ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:  Κυ­ρι­α­κή 24/1, 12.00  με­ση­μέ­ρι αί­θου­σα τε­λε­τών του Ιδρύ­μα­τος στο χω­ρι­ό, κο­πή πίτ­τας­
 • ΔΗΜΗΤΡΙΩΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 10/1, 11 π.μ. αί­θου­σα Παγ­γορ­τυ­νι­α­κής, Πει­ραι­ώς 1, κο­πή πίτ­τας­
 • ΔΗΜΗΤΣΑΝΙΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 17/1, 11 π.μ. ξε­νο­δο­χεί­ο “Νο­βο­τέλ”, πίτ­τα βρα­βεί­α “Κρυ­φό Σχο­λει­ό” σε νέ­ους φοι­τη­τές – Γ. Συ­νέ­λευ­ση – Αρχαι­ρε­σί­ες­
 • ΔΟΞΙΩΤΩΝ: 1) Κυ­ρι­α­κή 17/1, 4.30 μ.μ.  αί­θου­σα   ΚΥΒΕ Πε­ρι­στε­ρί­ου,  κο­πή πίτ­τας 2)  Κυ­ρι­α­κή 31/1, 11.30 π.μ.  κο­πή πίτ­τας στο χω­ρι­ό.
 • ΕΛΑΤΗΣ:  Κυ­ρι­α­κή  31/1, με­ση­μέ­ρι  “Σου­φά­λα” Αμπε­λό­κη­ποι , πίτ­τα – συ­νε­στί­α­ση – βρα­βεύ­σεις­
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 10/1, 10.30  π.μ. κα­φέ  “Palmie Bistro” Ευ­γαγ­γε­λι­στρί­ας  3, κο­πή πίτ­τας­
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  “Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ”:  Σάβ­βα­το 30/1 α­πό­γευ­μα,  στο χω­ρι­ό, πίτ­τα συ­νε­στί­α­ση- χο­ρός­, 11 π.μ., Γεν. Συνέλευση- Αρχαιρεσίες πίττα
 • ΖΑΤΟΥΝΙΤΩΝ: Κυριακή 21-2, 11 π.μ., Ξενοδοχείο Τιτάνια
 • ΖΥΓΟΒΙΣΤΙΝΩΝ: Κυριακή 28/2, 5 μ.μ. Λέσχη Αξιωματικών, πλ. Ρηγίλης, κοπή πίττας εκλογές για νέο Δ.Σ.
 • ΘΕΟΚΤΙΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: Σάβ­βα­το  23/1, βρά­δυ χο­ρο­ε­σπε­ρί­δα  στο κέν­τρο “Αγρί­μι­α” Λι­ο­σί­ων 7, με γνω­στούς τρα­γου­δι­στές.
 • ΚΑΛΟΝΕΡΙΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 14/2, με­ση­μέ­ρι,  κέν­τρο “Πει­να­κο­θή­κη” Τρι­πό­λε­ως,  κο­πή πίτ­τας­- χο­ρός μα­ζί με Μπου­λι­α­ρί­τες.
 • ΚΟΚΚΟΡΑ: Κυριακή 21/2, μεσημέρι, κοπή πίττας-χορός  στο μουσικό μεζεδοπωλείο Άρωμα Ελλάδος, Αγίας Λαύρας 9 και Μιαούλη, Χαϊδάρι
 • ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ  Πο­λι­τι­στι­κός: Σάβ­βα­το 12 Μαρ­τί­ου, χο­ρο­ε­σπε­ρί­δα  στο Κέν­τρο “Αρά­πης­”  Βού­τσι , ζων­τα­νή ορ­χή­στρα.
 • ΚΟΤΥΛΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 17/1, 10 π.μ., αί­θου­σα  ΚΥΒΕ  Πε­ρι­στε­ρί­ου, κο­πή πίτ­τας­- βρα­βεύ­σεις Κυ­ρι­α­κή 13/3, στον ί­δι­ο χώ­ρο Γ. Συ­νέ­λευ­ση
 • ΚΟΥΡΟΥΝΑΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 21/2, ώ­ρα 11 π.μ. αί­θου­σα Πα­ναρ­κα­δι­κής, Τζωρ­τζ 9, κο­πή πίτ­τας.
 • ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 31/1, 11 π.μ. Πο­λι­τι­στι­κό Κέν­τρο “Με­λί­να Μερ­κού­ρη” Ιλι­ον, Αγ. Φα­νου­ρί­ου 99, κο­πή πίτ­τας­
 • ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ:  Σάβ­βα­το 9/1, βρά­δυ, κέν­τρο “Πλά­τα­νος­”   Δάφ­νη, χο­ρός ε­λεύ­θε­ρος με γνω­στούς τρα­γου­δι­στές.
 • ΛΑΓΚΑΔΙΝΩΝ: Σύλλογος Νέων ¨Δράσις”, Κυριακή 31/1, 3:00μ.μ., στο ΓΑΙΑ Καφεποτείον (Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου 20, Αγ. Δημήτριος)
 • ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 7/2, 11 π.μ., αί­θου­σα   Σχο­λών Σταυ­ρά­κου, ο­δός Πα­τη­σί­ων, κο­πή πίτ­τας.
 • ΛΥΚΟΥΡΕΣΙΩΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 7/2, 11.30 π.μ. κέν­τρο Συν­τρι­βά­νι πλ. Σε­πο­λί­ων, πίτ­τα – Γ. Συ­νέ­λευ­ση  – Αρχαι­ρε­σί­ες­
 • ΛΥΣΣΑΡΕΩΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 17/1, 11.30 π.μ., Πο­λι­τι­στι­κό Κέν­τρο Ιλί­ου  Με­λί­να Μερ­κούρ­η” Αγ. Φα­νου­ρί­ου 99, κο­πή πίτ­τας.
 • ΜΑΡΚΙΩΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 31/1, 11.30 π.μ. Με­ρό­πει­ο Ιδρυ­μα, Δι­ον. Αρε­ο­πα­γί­του 45, έ­ναν­τι  Ακρο­πό­λε­ως, κο­πή πίτ­τας . Θ΄α­κο­λου­θή­σει Γ. Συ­νέ­λευ­ση.
 • ΜΑΥΡΑΙΩΝ ΓΟΡΤΥΝΟΣ: 6/3, με­ση­μέ­ρι, κο­πή πίτ­τας­- συ­νε­στί­α­ση ( ο χο­ρός θ΄α­να­κοι­νω­θεί στο ε­πό­με­νο φύλ­λο).
 • ΜΠΟΥΛΙΑΡΙΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 14/2, 1.30 το με­ση­μέ­ρι, κέν­τρο “Πει­να­κο­θή­κη”, στην Τρί­πο­λη, Συ­νε­στί­α­ση – κο­πή πίτ­τας μαζί με Καλονερίτες.
 • ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 10/1, 11 π.μ.    Με­ρό­πει­ο  Ιδρυ­μα,  Δι­ον. Αρε­ο­πα­γί­του 45  Ακρό­πο­λη- κο­πή πίτ­τας.
 • ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ: Κυ­ρι­α­κή 7/2, μνη­μό­συ­νο Θ. Κο­λο­κο­τρώ­νη και με­τά στην Πα­λαι­ά Βου­λή εκ­δή­λω­ση γι­α τα 40χρο­να Ενώ­σε­ως
 • ΠΑΝΑΓΙΤΣΙΩΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή  17/1, 11 π.μ.  ξε­νο­δο­χεί­ο “GOLDEN CITY”, ο­δός  Μάρ­νη,  Γ. Συ­νέ­λευ­ση – Αρχαι­ρε­σί­ες – πίτ­τα.
 • ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: Κυ­ρι­α­κή  17/1, 11 πμ. Αί­θου­σά της , Τζωρ­τζ 9, κο­πή πίτ­τας­
 • ΠΑΡΝΑΣΣΑΙΩΝ  Ηραί­ας: Κυ­ρι­α­κή 7/2, 12.30   με­ση­μέ­ρι, τα­βέρ­να “πλα­τά­νι­α”,Χα­σι­ά, συ­νε­στί­α­ση   – κο­πή πίτ­τας.
 • ΠΡΑΣΙΝΙΩΤΩΝ:  1) “Αγι­ος Κων/νος­” Κυ­ρι­α­κή 31/1, 11 π.μ. αί­θου­σα Παγ­γορ­τυ­νι­α­κής, Πει­ραι­ώς 1, κο­πή πίτ­τας και 2)  “Ανα­γέν­νη­ση”, Κυ­ρι­α­κή 24/1, 10 π.μ.  αί­θου­σα  Πα­ναρ­κα­δι­κής , Τζωρ­τζ 9, Γ. Συ­νέ­λευ­ση – Αρχαι­ρε­σί­ες­
 • ΠΥΡΡΑΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 24/1, 10 π.μ.  ξε­νο­δο­χεί­ο “Παρ­θε­νών­”, Κου­κά­κι, Γ. Συ­νέ­λευ­ση  – κο­πή πίτ­τας­
 • ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΩΝ  Ηραί­ας:  Τον Φε­βρου­ά­ρι­ο, Γ. Συ­νέ­λευ­ση- Αρχαι­ρε­σί­ες – κο­πή πίτ­τας­
 • ΣΕΡΒΑΙΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 17/1, 10 π.μ. αί­θου­σα  Παγ­γορ­τυ­νι­α­κής, Πει­ραι­ώς 1, κο­πή πίτ­τας.
 • ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 10/1, 10 π.μ. γρα­φεί­α Συλ­λό­γου, Πα­τη­σί­ων 4, κο­πή πίτ­τας­
 • ΡΑΔΑΙΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 7/2, 10.30 π.μ. αί­θου­σα Παγ­γορ­τυ­νι­α­κής, Πει­ραι­ώς 1, Γ. Συ­νε­στί­α­ση  – κο­πή πίτ­τας­
 • ΡΑΧΙΩΤΩΝ:  Σάβ­βα­το  16/1, 6 μ.μ.   Σχο­λεί­ο χω­ρι­ού,  κο­πή πίτ­τας. Τον Φε­βρου­ά­ρι­ο  Γ. Συ­νέ­λευ­ση – πίτ­τα – αρ­χαι­ρε­σί­ες – χο­ρός­
 • ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΩΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή  31/1, πρωί, αί­θου­σα Πα­ναρ­κα­δι­κής, Τζωρ­τζ 9 , κο­πή πίτ­τας.
 • ΤΟΥΘΟΑΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή  31/1,  13.00 τα­βέρ­να “Πα­πα­δή­μας­”  Λ. Δη­μο­κρα­τί­ας 9, Κα­μα­τε­ρό, κοκ­πή πίτ­τας – χο­ρός­
 • ΤΡΙΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ:  Κυ­ρι­α­κή 17/1, 6-10 μ.μ. ξε­νο­δο­χεί­ο “Κά­ρα­βελ­” κο­πή πίτ­τας.
 • ΤΡΟΠΑΙΑΤΩΝ:  Κυ­ρι­α­κή 31/1, 7μ.μ.  κέν­τρο “Αρω­μα Ελλά­δος­”, Χαϊ­δά­ρι – χο­ρο­ε­σπε­ρί­δα – κο­πή πίτ­τας.
 • ΦΑΝΑΡΑΚΙΩΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή  10/1,  11 πρωί, Πο­λι­τι­στι­κό Κέν­τρο   “Με­λί­να Μερ­κού­ρη”, Αγ. Φα­νου­ρί­ου 99, Ιλι­ον, Κο­πή πίτ­τας­
 • ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΤΩΝ: Κυ­ρι­α­κή 21 Φεβρουαρίου 11 μ.μ. , ΚΥΒΕ Περιστερίου, κοπή πίττας.

Ο κατάλογος θα ανανεώνεται με τυχόν νέες εκδηλώσεις που προγραμματιστούν.

Παρακαλούνται οι Σύλλογοι να επικοινωνούν μαζί μας στα τηλ. 210.3801.701και e-mail: efimerida.gortynia@gmail.com

 

Διάβασε τη “Γορτυνία” –  Γίνε εύκολα συνδρομητής παρακάτω:

http://e-gortynia.gr/newspaper/become-subscriber/view/form.html