Κατασκευή γηπέδου καλοθοσφαίρισης στο Ελληνικό

Ο Δήμος Γορτυνίας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» αρ. μελέτης 139/2022 και προϋπολογισμού 44.999,57 € (συµπ/νου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθµ.: 8162/25 – 10 –
2022 (ΑΔΑ: 6816Ω90 – ΤΟΝ & ΑΔΑΜ: 22REQ011485272) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης ποσού 45.000,00 € (συµπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α.: 30.7326.60207 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022.

Η μελέτη αυτή αφορά έργο για την διαμόρφωση ενός εξωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρισης
(μπάσκετ) στην ΤΚ Ελληνικού του Δήμου Γορτυνίας. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο μελέτης µε αρ. 139/2022 η οποία υπάρχει στα στοιχεία του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ µε συστημικό αριθμό 194222.

Βάσει των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το ανωτέρω έργο, μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω, ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό µε συστημικό αριθμό 194222 μέχρι τις 22/12/2022 και ώρα 11:30 π.µ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ