Λήψη μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή εκδηλώσεων στη Δημητσάνα το Σάββατο 25 Μαρτίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Θέμα: «Λήψη προσωρινών μέτρων ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας κατά τη διεξαγωγή εκδηλώσεων (λαμπαδηδρομίες) για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 στην Τοπική Κοινότητα Δημητσάνας του Δήμου Γορτυνίας».

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ-57 Α/23-3-1999) : «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της εν θέματι εκδήλωσης εκτιμάται ότι θα υπάρξει αθρόα προσέλευση επισκεπτών με αποτέλεσμα τη δημιουργία κυκλοφοριακού προβλήματος εντός της Τοπικής Κοινότητας Δημητσάνας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την μονοδρόμηση της οδού Λαμπαρδοπούλου και συγκεκριμένα τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας με κατεύθυνση μόνο προς Στεμνίτσα.
2. Την απαγόρευση διέλευσης στην οδό Λαμπαρδοπούλου, αυτοκινήτων που το συνολικό βάρος τους υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.
3. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης παντός οχήματος:
 Στην οδό Λαμπαρδοπούλου και στις δυο πλευρές της από το ύψος του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας έως και το ύψος του Ξενοδοχείου «HOTEL DIMITSANA» στην έξοδο της Δημητσάνας.
 Στην τοπική οδό που οδηγεί στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής και στις δυο πλευρές.
 Στο δημοτικό πάρκινγκ έμπροσθεν του Διασυνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου Δημητσάνας.
4. Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ισχύ από την 19:00, της 25.03.2023 έως τις 22:00 της ιδίας ημέρας.
5. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας με τις εποπτευόμενες υπηρεσίες της παρακαλείται για την τήρηση της παρούσας και την ομαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά το πέρας των εκδηλώσεων.
6. Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, που ισχύει έπειτα από την τοιχοκόλληση της σε κεντρικό σημείο της Τοπικής Κοινότητας Δημητσάνας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99, Ν. 3542/2007, Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ: Α-218), Ν. 4070/2012. Ο δε έλεγχος εφαρμογής της παρούσας πραγματοποιείται από τους Αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.
7. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ