Να ψηφισθούν οι καλλίτεροι!

 

Editorial Μαϊου 

Σε λί­γες η­μέ­ρες θα προ­σέλ­θου­με στις κάλ­πες γι­α να ε­κλέ­ξου­με τους νέ­ους Περιφερειακούς και Δη­μο­τι­κούς μας Αρχον­τες. Αν ψη­φί­ζου­με στην Αρκα­δί­α θα πρέ­πει να σκε­φθού­με ώ­ρι­μα και ό­χι συ­ναισ­θη­μα­τι­κά. Να ε­πι­λέ­ξου­με τους καλ­λί­τε­ρους, αυ­τούς δη­λα­δή που έ­χουν φαν­τα­σί­α, έμ­πνευ­ση, τόλ­μη και α­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, ώ­στε ο τό­πος  να πά­ει μπρο­στά και ό­χι πί­σω.

Ιδι­αί­τε­ρα φρόνιμο θα ήταν: 1) Γι­α Δη­μο­τι­κούς  Συμ­βού­λους  να προ­τι­μη­θούν αυ­τοί που έ­χουν α­πο­δε­δειγ­μέ­να  προ­σφέ­ρει  ή έ­χουν δι­ά­θε­ση να προ­σφέ­ρουν πραγ­μα­τι­κά και ό­χι να ε­πι­δι­ώ­κουν την ε­κλο­γή τους γι­α προ­σω­πι­κό ή καλ­λί­τε­ρα οι­κο­νο­μι­κό ό­φε­λος, εκ­βι­ά­ζον­τας ε­νί­ο­τε τους Δη­μάρ­χους 2) Για Τοπικούς Συμβούλους ή Προέδρους  Τοπικών Κοινοτήτων να ψηφισθούν υποψήφιοι  που διαμένουν μόνιμα στα χωριά μας,  γιατί τα προβλήματα καθημερινότητας μόνον αυτοί  μπορούν άμεσα να τ’αντιμετωπίσουν και 3) Για Περιφερειακούς Συμβούλους να ψηφισθούν ει δυνατόν  αυτοί που κατάγονται από την επαρχία μας και όχι «αλλοδαποί» υποψήφιοι που την αγνοούν και ουδέποτε παρουσιάζονται!

Ακόμη όσοι ψη­φί­ζουν ε­κτός Αρκα­δί­ας, ι­δί­ως στην Αττι­κή, να δείχ­νουν προ­τί­μη­ση στους συμ­πα­τρι­ώ­τες υ­πο­ψη­φί­ους, ώ­στε η Αρκα­δί­α να εκ­προ­σω­πεί­ται παν­τού. Ακό­μη  και αν ψη­φί­ζουν συν­δυ­α­σμό ό­που δεν υ­πάρ­χει  Αρκά­δας υ­πο­ψή­φι­ος, να λέ­νε τον κα­λό λό­γο στον γεί­το­να ή τον φί­λο γι­α τον συμ­πα­τρι­ώ­τη υ­πο­ψή­φι­ο  άλ­λου συν­δυ­α­σμού.  Αξί­ζει άλ­λω­στε να ψη­φί­ζου­με ή να ε­νερ­γού­με με Αρκα­δι­κό Πνεύ­μα και ό­χι με κομ­μα­τι­κές πα­ρω­πί­δες!  Και ό­πως α­πο­δει­κνύ­ε­ται ο κό­σμος αρ­χί­ζει να α­πο­στρέ­φε­ται τα κομ­μα­τι­κά χρί­σμα­τα  των υ­πο­ψη­φί­ων, ψη­φί­ζον­τας πλέ­ον κα­τά συ­νεί­δη­ση  και ε­πι­λέ­γον­τας τους καλ­λί­τε­ρους. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΛΥΒΑΣ