Νέα αντιδήμαρχος Γορτυνίας η Πένυ Μπέτσα

dimos gortynias

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας αποφασίζει:Ι
Α. Σε αντικατάσταση του κου Ευστάθιου Καγιούλη του Αποστόλου, ορίζουμε ως έμμισθη Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας (Δημοτική Ενότητα Λαγκαδίων), από 01.08.2023 και για το υπόλοιπο της θητείας των Αντιδημάρχων, ήτοι έως και την 31.12.2023, τη Δημοτική Σύμβουλο κα Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου και μεταβιβάζουμε σε αυτήν τις αρμοδιότητες που σαφώς περιγράφονται στην με αρ.πρωτ.164/09.01.2023 (ΑΔΑ: Ω8Μ6Ω90-ΜΧ0) Απόφαση Δημάρχου Γορτυνίας και οι οποίες είχαν ανατεθεί στον
αντικατασταθέντα Αντιδήμαρχο κο Ευστάθιο Καγιούλη.
Β. Η κατά τα ανωτέρω ορισθείσα Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου, ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε αντικατάσταση του κου Ευστάθιου Καγιούλη του Αποστόλου, που είχε οριστεί στη θέση αυτή, δυνάμει της με αρ.003/09.01.2023 (6ΗΧΕΩ90-Β3Ω) Απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου Γορτυνίας.

Δείτε την απόφαση