Νέο έργο οδοποιίας Τ.Κ. Λευκοχωρίου – Τουθόας (ΣΑΤΑ)

Ο Δήμος Γορτυνίας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Τ.Κ. Λευκοχωρίου -Τουθόας (ΣΑΤΑ)» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 132/2023 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 18.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλλουν προσφορά για την εκτέλεση του
αναφερόμενου έργου έως και την 19 – 01 – 2024, ημέρα Παρασκευή, στο πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Λευκοχωρίου – Τουθόας (ΣΑΤΑ)»