Νέο πρόστιμο 69.000 ευρώ για ρύπανση-μόλυνση εδάφους στην Τ.Κ. Καλλιανίου

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Αρκαδίας μετά από νέα αυτοψία κλιμακίου του στις 20/02/2024 στο κεντρικό αγωγό αποχέτευσης Τ.Κ. Καλλιανίου, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έχει γίνει οριστική διακοπή λειτουργίας του αγωγού λυμάτων, αποφάσισε:

“Την επιβολή προστίμου στο Δήμο Γορτυνίας ποσού εξήντα εννιά χιλιάδων ευρώ (69.000€) που αντιστοιχεί σε εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημέρες Μη Συμμόρφωσης από τις αναφερόμενες ημερομηνίες στο προηγούμενο (14) πρόστιμο, ως προς την υπ’ αριθ. 340006/18-10-2022 απόφαση, σύμφωνα με την παρ. Β αυτής («…Επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ την ημέρα για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης…»)
Η ανωτέρω Μη Συμμόρφωση προκαλεί τη ρύπανση και μόλυνση του εδάφους και ενέχει τον κίνδυνο ρύπανσης των υπόγειων υδάτων.

Ο Δήμος Γορτυνίας υποχρεούται να υλοποιήσει την ανωτέρω απόφαση και να προβεί άμεσα σε οριστική διακοπή λειτουργίας του αγωγού λυμάτων της Τ.Κ. Καλλιανίου. Επίσης, να καθαριστεί ο χώρος γύρω από την εκβολή του αγωγού ώστε να είναι δυνατή η λήψη δείγματος υγρών αποβλήτων. Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ. 1560903001) και 50% υπέρ Περιφέρειας Πελ/σου (κωδ. 64080).”

Σημειώνουμε ότι είναι η πολλοστή φορά που επιβάλλεται πρόστιμο στο Δήμο Γορτυνίας, αρχής γενομένης από προηγούμενη Δημοτική περίοδο 2015-2019! Κάποτε όμως θα πρέπει ο Δήμος να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής, που σκοπό έχει να προστατεύσει πρωτίστως τη δημόσια υγεία. Η αγανάκτηση και ο θυμός των άμεσα θιγόμενων κατοίκων έχει κτυπήσει …κόκκινο!