Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Τρίτη 29 Νοεμβρίου.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή προέβη στην έγκριση της διενέργειας δημοπρασίας για την ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος της 2Α οδού Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας, έργο προϋπολογισμού 6.600.000 ευρώ, όπως επίσης και της διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, στον ποταμό Ευρώτα, από τη γέφυρα του Λευκοχώματος και από το σχέδιο πόλης Σκάλας έως τις εκβολές του.

Ακόμα, στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό δημοπρασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) για το με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ έργο αποκατάστασης βλαβών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του 2021 στην επαρχιακή οδό 19 Γύθειο – Αρεόπολη και της συμβολής της με την εθνική οδό 39 Σπάρτης – Γυθείου (παράκαμψη) και της επαρχιακής οδού 26 Γύθειο – Σκάλα.

Εξ άλλου, η Επιτροπή ενέκρινε και τον 1ο ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) του έργου αποκατάστασης βλαβών τοίχων και συρματοκιβωτίων στον ποταμό Δαφνώνα, στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, έργο προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, από πιστώσεις ΠΔΕ/2018ΕΠ82600004.

Τέλος, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της πράξης “Ανάπτυξη περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2021.

Δ.Τ. Περιφέρειας