Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Γορτυνίας

Ο Δήμαρχος  Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης σήμερα με την υπ’αριθμ. 164/9.01.2023 απόφαση όρισε εκ νέου τον Απόστολο Αποστολόπουλο του Παναγή, Δημοτικό Σύμβουλο, να τον αναπληρώνει και ως υπεύθυνο λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής ήτοι:

 Αναπληροί τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει η κωλύεται υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.
 Συντονίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και έχοντας: Υπευθυνότητα και Εποπτεία:
 Του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.
 Της λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 Της λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης.
 Της Νεανικής Επιχειρηματικότητας και της υποστήριξη δομής νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.
 Της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με
χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
 Της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων.
 Του συντονισμού του Δημοτικού έργου με τελική λογοδοσία στο Δήμαρχο.

Παράλληλα, όρισε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 09.01.2023 μέχρι 31.12.2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζει σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως ακολούθως:
1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΣΤΑΥΡΟ ΔΗΜΑΚΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α) Θέματα συντήρησης, επισκευής, επέκτασης και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
β) Θέματα εκτέλεσης εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών καθώς και τοποθέτησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
γ) Θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.
δ) Τον συντονισμό δράσεων για τα αδέσποτα.
Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΒΥΤΙΝΑΣ:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε
συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος
Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου.

2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΖΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α) Καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
β) Θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Νεκτάριος Μπαρούτσας του Παναγιώτη.

3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΟΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α) Τη λειτουργία των Ιαματικών Λουτρών Ηραίας,
β) Την επιμέλεια για την λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΗΡΑΙΑΣ:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Λεωνίδας Συριόπουλος του Ιωάννη.

4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α) Θέματα Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού.
β) Τη συντήρηση και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων, των υδροσυλλογών και των δεξαμενών του Δήμου Γορτυνίας.
γ) Την ενεργειακή εξοικονόμηση.
Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Παναγιώτης Κουτρουμάνος του Ηλία.

5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟ του ΗΛΙΑ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α) Θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής Ανάπτυξης – κτηνοτροφίας).
β) Την κλιματική αλλαγή και την πράσινη ανάπτυξη.
Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος του Θεοδώρου.

6. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΚΑΓΙΟΥΛΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α) Θέματα καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου.
β) Ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων και προστασίας του καταναλωτή,
γ) Θέματα διαφήμισης και των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης,
β) Την Απασχόληση και την καθημερινότητα.
Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Δημάκος του Κωνσταντίνου.

7. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΡΟΥΤΣΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α) Θέματα υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
β) Θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των ΑμεΑ.
γ) Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας.
δ) Εποπτεία γραφείου προμηθειών.
ε) Θέματα τμήματος Εσόδων.
στ)Θέματα ανάπτυξης και προώθησης εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών.
Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Δημήτριος Καζάς του Χρήστου.

8. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΙΩΑΝΝΗ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α) Θέματα Αγροτικής οδοποιίας.
β) Την εποπτεία της λειτουργίας του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
γ) Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών (άδειες παραγωγών).
Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΤΡΟΠΑΙΩΝ:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας,
πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Δημήτριος Μπόρας του Ιωάννη

Τέλος, ο Δήμαρχος Γορτυνίας με την υπ. αρ. 165/9-01-2023 όρισε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 09.01.2023 έως 31.12.2023 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζει σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως ακολούθως:
1. Την Δημοτική Σύμβουλο κ. Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν:
 σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης.
 στην συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
 στην διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 στην προώθηση και προβολή του αθλητισμού με την διοργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων, ημερίδων κλπ.
 στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς αθλητισμού και νέας γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου.

2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασίλειο Παπαγιάννη του Αλκιβιάδη, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν:
 στον συντονισμό δράσεων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 στην ανάπτυξη της νοτιοδυτικής Γορτυνίας (αξιοποίηση φαραγγιών, μονοπατιών, αγροτουρισμός κ.ά.).
 στην ανάπτυξη πρασίνου, παιδικών χαρών, γηπέδων, κοινόχρηστων χώρων.
 στις αθλητικές υποδομές και εγκαταστάσεις.

3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Κατή του Γεωργίου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν:
 στην ολοκλήρωση των διαδικασιών του Κτηματολογίου.
 στην εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης.
 στην ευθύνη και την παρακολούθηση της συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των οχημάτων, των μηχανημάτων έργου και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.
 στην διαχείριση υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ηλία Ρέππα του Δημητρίου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν:
 σε θέματα αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων και καταστροφών.
 σε θέματα Άρδευσης.

5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Σταθά του Γεωργίου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν:
 στο Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων – Προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ., στην
Κοινωνική Πολιτική & Αλληλεγγύη,
 στη λειτουργία κοινωνικών δομών,
 στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και των ευπαθών ομάδων.

6. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Τρυφωνόπουλο του Σπύρου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν:
 σε δράσεις εθελοντισμού,
 στις σχέσεις Δήμου με απόδημους,
 στις σχέσεις Δήμου με Συλλόγους και Φορείς.